Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy 
 O PROJEKCIE *  PUBLIKACJE

Podstawowe informacje
Ogólnym celem projektu było zwiększenie zakresu i podniesienie jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej, i organizacji pozarządowych na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, mierzone tzw. indeksem jakości współpracy.
Zrealizowane w pierwszej (diagnostycznej) fazie projektu badania służyły przygotowaniu narzędzia pomiaru stanu i jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, nadającego się do cyklicznego stosowania oraz zgromadzeniu informacji pomocnych w opracowaniu modelu współpracy międzysektorowej. Projekt modelu został poddany wszechstronnym konsultacjom w ramach spotkań i różnych form warsztatowych, jego ostateczna wersja posłużyła zaś do stworzenia poradnika, przekładającego wypracowane standardy współpracy na język praktyki. Realizacji całego przedsięwzięcia towarzyszyły rozbudowane działania informacyjno-edukacyjne. W końcowej fazie projektu przeprowadzono szkolenie trenerów, którzy uzyskaną wiedzę przekażą dalej, wdrażając standardy w całej Polsce.
Partnerzy
Projekt realizujowany był w formule partnerskiej przez pięć instytucji:

Rolę grupy sterującej w projekcie pełni Rada Partnerów w składzie:
 • DPP: Krzysztof Więckiewicz (Przewodniczący Rady), Andżelika Wardęga
 • CC: Xymena Bukowska, Marek Troszyński (w zast. Katarzyny Iwińskiej)
 • FAOW: Anna Antoniewska, Tomasz Olszewski
 • ISP: Małgorzata Koziarek, Elżbieta Tarkowska
 • SPLOT: Marcin Dadel, Marta Jasiurska
 • ZMP: Alicja Grenda, Tomasz Potkański

Ciałem merytorycznym projektu był Komitet Ekspertów w składzie:
 • Piotr Kontkiewicz - MPiPS
 • Wojciech Łukowski - MPiPS
 • Grzegorz Makowski - ISP
 • Magdalena Dudkiewicz - ISP
 • Agnieszka Paczyńska - CC
 • Andrzej Zybała - CC
 • Anna Potok - FAOW
 • Urszula Budzich-Szukła - FAOW
 • Andrzej Porawski - ZMP
 • Stanisław Szwabski - ZMP
 • Jerzy Boczoń - Sieć SPLOT
 • Łukasz Domagała - Sieć SPLOT.

Czas realizacji projektu:  wrzesień 2009 – luty 2012

Finansowanie
Źródłem finansowania projektu były środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektu wpisują się w jeden z celów strategicznych programu, którym jest wzmacnianie mechanizmu partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Zadania
1. Diagnoza, czyli badanie współpracy międzysektorowej
Głównym celem badawczo-diagnostycznej części projektu było zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz stworzenie narzędzi umożliwiających pomiar i monitorowanie jakości tej współpracy.
Diagnoza jakości współpracy jest oparta na badaniach jakościowych i ilościowych. Zostały one poprzedzone analizą danych zastanych, na podstawie której powstało opracowanie Instytutu Spraw Publicznych Jakość współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Ekspertyza wyjściowa. Następnie Instytut Spraw Publicznych zrealizował wstępne terenowe badanie jakościowe, obejmujące osiem zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za współpracę z partnerami niepublicznymi oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych (działających odpowiednio na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim), a także dwanaście pogłębionych wywiadów indywidualnych z tzw. osobami kluczowymi, posiadającymi kompetencje i doświadczenie związane z przedmiotem badań. Wiedza uzyskana w tej fazie była użyteczna przy projektowaniu głównych działań badawczych – sondażu na reprezentatywnej próbie 2 tysięcy organizacji pozarządowych i analizy programów współpracy. W interpretacji uzyskanych wyników wykorzystano panele regionalne, mające charakter komplementarnych badań jakościowych.
W toku opisanych wyżej prac powstał tzw. indeks jakości współpracy, który jest narzędziem służącym do pomiaru współpracy międzysektorowej, nadającym się do cyklicznego wykorzystywania przy okazji kolejnych badań. Uwzględnia on również dane z monitoringu współpracy organów administracji publicznej z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Wyodrębnionym wątkiem badawczym projektu była współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych, szczególnie dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska. Punktem wyjścia badań w tym zakresie była – podobnie jak w opisanym wcześniej komponencie – analiza danych zastanych. Jej wyniki zostały opisane w ekspertyzie Instytutu Spraw Publicznych Współpraca sektora publicznego i obywatelskiego w tworzeniu polityk publicznych w zakresie ochrony środowiska i spraw społecznych  Zrealizowano dwa rodzaje badań terenowych: warsztaty z elementami zogniskowanych wywiadów grupowych dla grup mieszanych (z udziałem przedstawicieli zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowych), w podziale na szczebel działania (gmina, powiat, województwo) i branżę (ochrona środowiska, sprawy społeczne), oraz trzydzieści jeden studiów przypadków, obejmujących analizę dokumentów (polityk) oraz wywiady z zaangażowanymi w ich tworzenie przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych.
Oprócz wyżej opisanych działań prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych projekt obejmował dwa inne przedsięwzięcia badawcze. Pierwsze z nich, realizowane przez Collegium Civitas polegało na identyfikacji dobrych praktyk współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce. Drugie to przeprowadzona przez Collegium Civitas i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich analiza porównawcza modeli współpracy międzysektorowej wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.Wyniki tych prac zostały wykorzystane przy opracowaniu modelu i poradnika współpracy międzysektorowej.

2. Model i poradnik współpracy międzysektorowe j 
Za opracowanie modelu odpowiadał, utworzony przez partnerów, Komitet Ekspertów, wspierany przez grupy robocze. Model i założenia poradnika były konsultowane w ramach tzw. samorządowo-pozarządowych grup wymiany doświadczeń, organizowanych przez Związek Miast Polskich, a ponadto na spotkaniach warsztatowych dla społeczności lokalnych, prowadzonych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, i w trakcie prowadzonych przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT „okrągłych stołów”, w których brali udział pełnomocnicy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedstawiciele trzeciego sektora.
Na podstawie przyjętego modelu został opracowany i wydany drukiem poradnik, służący wdrożeniu standardów współpracy. Za koordynację prac nad poradnikiem odpowiadała Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Od początku realizacji projektu wszyscy partnerzy uczestniczą w działaniach informacyjnych, upowszechniających cele i idee projektu wśród przyszłych użytkowników poradnika.

3. Kampania informacyjno-edukacyjna
W toku realizacji projektu w różnych formach propagowana była współpraca międzysektorowa. Należy tu wymienić spotkania, takie jak konferencje regionalne (organizowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich) czy Fora Pełnomocników – skierowane do urzędników odpowiedzialnych za współpracę międzysektorową ze wszystkich szczebli administracji (organizowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT), a także: forum tematyczne online „Tydzień z ekspertem” (realizowane przez Collegium Civitas), specjalną edycja konkursu Związku Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania”, poświęconą współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz promocję na stronach internetowych partnerów i w publikacjach specjalnych poświęconych projektowi.
Ważnym działaniem edukacyjnym służącym wdrożeniu wypracowanych w projekcie rozwiązań były szkolenia dla trenerów – osób już pracujących z organizacjami i samorządami, rekrutowanych ze wszystkich regionów kraju. Zajęcia odbywały się w ramach „szkół” prowadzonych przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Collegium Civitas. Każdy z absolwentów „szkoły” zobowiązał się do przeprowadzenia nieodpłatnie szkolenia dla piętnastoosobowej grupy. Powstały także materiały szkoleniowe, między innymi tematyczna gra strategiczna dotycząca współpracy.

W celu uzyskania pełniejszych i aktualnych informacji zachęcamy osoby zainteresowane projektem lub jego wybranymi elementami do kontaktu z poszczególnymi partnerami (linki powyżej) lub z koordynatorem projektu w ISP.  Dodatkowo informacje o projekcie publikowane były w portalu ngo.pl

Koordynator projektu w ISP:
Małgorzata Koziarek
Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa
tel. 22 556-42-82
e-mail: malgorzata.koziarek@isp.org.pl


Zapytania ofertowe >>>>


PUBLIKACJE * O PROJEKCIE

Publikacje opracowane w ramach projektu przez Instytut Spraw Publicznych

Ekspertyzy

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje.
Ekspertyza zawiera krótkie omówienie wyników całości badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu „Model współpracy…”, dotyczących jakości współpracy międzysektorowej. Przedstawiono w niej charakterystykę  głównych problemów oraz rekomendacje dotyczące pożądanych kierunków polityki publicznej w zakresie kształtowania relacji międzysektorowych.

Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska.
W ekspertyzie zaprezentowano najważniejsze problemy zdiagnozowane w obszarze współpracy międzysektorowej przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego.  W opracowaniu uwzględniono wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu „Model współpracy…”,  jak również poza nim.  Sformułowano propozycje rozwiązań o charakterze ogólnym oraz rekomendacje odnoszące się do poszczególnych obszarów polityk publicznych i szczebli samorządu.


Publikacje z serii Analizy i Opinie:

Analizy i Opinie nr 129 styczeń 2012. Jak poprawić jakość współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową? Grzegorz Makowski

Analizy i Opinie nr 128 styczeń 2012. Jak rytuał zastąpić refleksją. Współpraca administracji i organizacji pozarządowych w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji środowiskowych. Małgorzata Koziarek

Analizy i Opinie nr 127 styczeń 2012. O lepszą jakość polityk publicznych. Andrzej Zybała.

Analizy i Opinie nr 123 październik 2011 Współpracę międzysektorową buduje się na doświadczeniu. Magdalena Arczewska.

Numery specjalne kwartalnika „Trzeci Sektor”

W stronę partnerskiej współpracy . Numer specjalny kwartalnika Trzeci Sektor 2011/2012
- poświęcony m.in. kulturze współpracy

Jak współpracować. Administracja publiczna-sektor pozarządowy. Numer specjalny kwartalnika Trzeci Sektor 2010/2011
- poświęcony m.in. - modelom i standardom współpracy

Raporty końcowe z dwóch komponentów badawczych

Komponent: jakość współpracy:

Jakość współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy z badań

Suplement do raportu końcowego


Komponent: współpraca przy tworzeniu polityk publicznych:

Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska. Raport końcowy z badań
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter