Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Strategia Lizbońska w działaniu (2007)
Sfinansowane ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i przeczytania relacji z konferencji

Strategia Lizbońska w dzialniu.
Zmiana polityki rynku pracy w Polsce?

która odbyła się w piątek 14 grudnia w Warszawie.


Celem konferencji było zdiagnozowanie problemów polskiego rynku pracy i zaproponowanie możliwych rozwiązań w dwóch obszarach: polityki flexicurity oraz polityki aktywizacji osób niepełnosprawnych na otwartym, a nie tylko chronionym, rynku pracy.

Konferencję otworzyły Lena Kolarska Bobińska, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych oraz Mrzenna Guz Vetter, Szef Działu Politycznego w Przedstawicielstwie Komisji Eurpejskiej w Polsce.

Pierwsza panelistka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska zapowiedziała reformę Wojewódzkich Urzędów Pracy polegającą na wprowadzeniu 24 godzinnego systemu pracy 7 dni w tygodniu.

Xavier Prats Monne, Dyrektor do Spraw Zatrudnienia, Strategii Lizbońskiej i Spraw Zagranicznych, Dyrektoriat Generalny do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych   i Równości Szans, Komisja Europejsk zabrał głos jako drugi. Zwrócił uwagę na specyfikę polskiego rynku pracy: wzrost zatrudnienia oraz wydajności przy jednoczesnym spadku bezrobocia nadal pozostawia osoby młode oraz po pięćdziesiątym roku życia poza rynkiem pracy. Polska polityka zatrudnienia powinna skupić się na tych dwóch biegunach.

Galeria zdjęć z konferencji

 

Relacja z konferencji


Sesja I: Polityka flexicurity: doświadczenia w budowaniu nowoczesnej polityki rynku pracy.
Moderator: Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych
Panel dyskusyjny

• Joanna Kluzik-Rostkowska, Poseł na Sejm RP, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej
• Anna Kwiatkiewicz, Szkoła Główna Handlowa
• Greet Vermeylen, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Perspektywa związków zawodowych i przedsiębiorców prywatnych
• Barbara Surdykowska, ekspertka NSSZ Solidarność
• Michał Boni, ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

Pełna relacja z sesji znajduje się w dokumencie pdf "Relacja z konferencji"

Anna Kwiatkiewicz, pracownik Szkoły Głównej Handlowej, mówiła o trzech obszarach działania polityki flexicurity w państwach UE. Są to: (1) elastyczne i „bezpieczne” umowy o pracę aktywna polityka rynku pracy w celu zapewnienia płynnego przechodzenia z jednego zatrudnienia w drugie, (2) systemowe rozwiązania w zakresie nauki przez całe życie,  (3) nowoczesne systemy ubezpieczeń społecznych. prezentacja (pdf)

Greet Vermeylen, pracownik European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, wyjaśniła na czym polegają podstawowe elementy polityki flexicurity: elastycznośc oraz bezpieczeństwo i przedstawiła dokładną systematykę flexicurity.
prezentacja (pdf)

Joanna Kluzik-Rostkowska, Poseł na Sejm RP, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej, podkreśliła, że ważnym elementem polityki flexicurity jest polityka pro rodzinna, która w Polsce wymaga reform. Obecnie na rynek pracy wchodzi wyż demograficzny – jest to najlepszy czas na dyskusję na temat godzenia pracy z posiadaniem rodziny. 

Barbara Surdykowska, ekspertka NSSZ Solidarność podkreśliła, że dziś w Polsce kluczowe jest tworzenie nie tylko nowych miejsc pracy, ale róniez podnoszenie ich jakości. Mówiła o kategorii osób ekonomicznie zależnych, pracujących na umowę zlecenie, a właściwie nie posiadających uprawnień pracowniczych, którym powinno się stworzyć pewną ochronę zatrudnienia.

Michał Boni, ekspert Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych, mówił miedzy innymi o tym, że filary flexicurity powinno traktować się w sposób zintegrowany. Aktywna polityka rynku pracy powinna skupiać się na osobach, które bez pomocy zewnętrznej nie dałyby sobie rady, a nie inwestować w osoby, które bez tej pomocy poradziłyby sobie. Powinna również zapobiegać segmentacji osób bezrobotnych. Podkreśla, że aktywna polityka rynku pracy nie powinna zawężać się jedynie do osób bezrobotnych.

W trakcie części dyskusyjnej sesji pytania zadawali przedstawiciele ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej. Padły pytania o rolę dochodu podstawowego w polityce flexicurity; wątpliwości czy wystarczy stworzyć odpowiednie warunki dla osób bezrobotnych, aby te chciały pracować; jaka jest rola edukacji w modernizowaniu polskiego rynku pracy.

 


Sesja II: Administracja publiczna i trzeci sektor na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Moderator: Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Perspektywa badawcza
• Ewa Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych / Uniwersytet Warszawski
• Tomasz Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych /  Uniwersytet Warszawski
Panel dyskusyjny
• Sławomir Piechota, Poseł na Sejm RP, przewodniczący komisji Polityki Społecznej i Rodziny
• Frans Kuiper, Reprezentant samorządu holenderskiego; specjalista ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
• Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Pełna relacja z sesji znajduje się w dokumencie pdf "Relacja z konferencji"

Ewa Giermanowska przedstawiła wyniki badań prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych. prezentacja (pdf)

Tomasz Kaźmierczak, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, powiedział, że najlepszym sposobem aktywizacji osób niepełnosprawnych jest przedsiębiorczość społeczna – uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym jednocześnie. Podkreslił, że aby aktywizować osoby niepełnosprawne należy zachęcić do współpracy „samorządy oraz NGO: oddzielnie mogą one wiele ale nie mogą wszystkiego”.

Sławomir Piechota, Poseł na Sejm RP, przewodniczący komisji Polityki Społecznej i Rodziny, wskazał na działania jakie powinny zostać podjęte aby aktywizacja miała szansę przynieść wymierne rezultaty. Po pierwsze należy zmienić system pośrednictwa pracy, który jest mało mobilny. Po drugie kształcić filar społeczny, umożliwiać działanie NGO, wprowadzić w życie Ustawę Antydyskryminacyjną, podpisać Konwencję dotyczącą Osób Niepełnosprawnych ONZ.  Po wtóre należy rozszerzać działalność, która już istnieje, ale nie dociera do wielu ON np. Warsztaty Terapii i na koniec zmienić istniejące ustawodawstwo.

Frans Kuiper, Reprezentant samorządu holenderskiego, opowiedział o instrumentach, jakie stosuje sie w Holandii aby aktywizować osoby niepełnosprawne lub inne osoby, które z powodu pewnych ułomności mają trudnośc z wejściem na otwarty rynek pracy. Mówił m.in. o budżecie osobistym, ulgach podatkowych, róznych formach dofinansowania.prezentacja (pdf)

Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,zwrócił uwagę na to, że polski system wsparcia dla niepełnosprawnych pomija nasz system wsparcia pomija aktywne osoby niepełnosprawne. Problemem w aktywizacji osób niepełnosprawnych jest między innymi brak przygotowania urzędów pracy do pomocy tym osobom, który przejawia się w braku fachowego doradztwa, dostosowania ofert, a czasem nawet samych budynkóch urzędów pracy.

Dyskusyjna część sesji skupiła reprezentatów środowiska akademickiego, przedstawieli partii politycznych oraz PFRON. Pytania dotyczyły planów rządu i samorządów dotyczących ułatwiania niepełnosprawnym poruszania się komunikacją publiczną; tego w jaki sposób zmienić myślenie pracodawcó o tym, że osoby niepełnosprawne często są dobrymi fachowacami, a nie tylko niepełnosprawnymi. Zwrócono uwagę, że największym problemem w wykorzystaniu funduszy unijnych pojawia się na poziomie administracyjnym, ponieważ admisnistracja jest zbyt słaba i zbyt nieprzygotowana, aby wdrożyć większość planowanych działań.

 

Galeria zdjęć z konferencji

 
KONFERENCJA 
STRATEGIA LIZBOŃSKA W DZIAŁANIU.
ZMIANA POLITYKI RYNKU PRACY W POLSCE?

14 grudnia 2007 (piątek)
Centrum Finansowe Puławska przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie
9:00 – 16:00Celem projektu jest realizacja konferencji, która umożliwi omówienie osiągnięć i problemów Polski w zakresie realizacji założeń Strategii Lizbońskiej w obszarze polityki rynku pracy.
Stworzenie europejskiej gospodarki opartej na wiedzy, zapewnienie jej konkurencyjności na rynkach światowych oraz dynamizmu to cel wyznaczony przez Radę Europejską w 2000 roku, znany też jako Agenda Lizbońska. Agenda została uzupełniona przez plan działań służących osiągnięciu celu – Strategię Lizbońską. Niezmiernie ważnym elementem Strategii są działania dotyczące rynku pracy, skonfrontowanie się z procesem starzenia się społeczeństw, zachowanie spójności społecznej, a także obszar edukacji wszystkich grup społecznych.
Tradycyjne rozwiązania socjalne nie przystają do zmieniającej się sytuacji społecznej. Potrzebne są nowe rozwiązania w polityce społecznej i polityce rynku pracy nie będące kontynuacją myślenia i działań prowadzonych w latach 90-tych. Polsce potrzebna jest aktywna i aktywizująca polityka społeczna. Leży ona u podłoża reform podejmowanych obecnie w ramach Strategii Lizbońskiej w wielu krajach europejskich. Aktywna polityka społeczna to zestaw różnorodnych pomysłów, mających dwie zasadnicze cechy wspólne. Po pierwsze, wsparcie ze strony państwa ma charakter aktywizujący i ukierunkowane jest na usamodzielnianie się beneficjentów. Chodzi o włączanie ich do uczestnictwa w życiu społecznym. Po drugie, preferowane są rozwiązania elastyczne, wprowadzane we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Europa XXI wieku odchodzi od sztywnych rozwiązań socjalnych. 
 


W pierwszej części konferencji przyjrzymy się doświadczeniom i pomysłom na budowanie nowoczesnej polityki rynku pracy, flexicurity. Część druga poświęcona będzie roli sektora publicznego oraz pozarządowego w aktywizacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 9:30   Rejestracja uczestników

9:30-10:00
Otwarcie konferencji: Polityka rynku pracy w Strategii Lizbońskiej – perspektywa europejska oraz założenia i rezultaty w Polsce. 
Moderator: Lena Kolarska-Bobińska, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych
                    Marzenna Guz-Vetter, Szef działu politycznego w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce
• Czesława Ostrowska, podsekretarz Stau w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
• Xavier Prats Monne, Dyrektor do Spraw Zatrudnienia, Strategii Lizbońskiej i Spraw Zagranicznych, Dyrektoriat Generalny do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych   i Równości Szans, Komisja Europejska

10:00–11:30
Sesja I: Polityka flexicurity: doświadczenia w budowaniu nowoczesnej polityki rynku pracy.
Moderator: Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych
Panel dyskusyjny
• Joanna Kluzik-Rostkowska, Poseł na Sejm RP, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej
• Anna Kwiatkiewicz, Szkoła Główna Handlowa
• Greet Vermeylen, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Perspektywa związków zawodowych i przedsiębiorców prywatnych
• Barbara Surdykowska, ekspertka NSSZ Solidarność
• Michał Boni, ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

11:30–12:30 Dyskusja

12:30–13:30 Przerwa na lunch

13:30–15:00
Sesja II: Administracja publiczna i trzeci sektor na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Moderator: Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Perspektywa badawcza
• Ewa Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych / Uniwersytet Warszawski
• Tomasz Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych /  Uniwersytet Warszawski
Panel dyskusyjny
• Sławomir Piechota, Poseł na Sejm RP, przewodniczący komisji Polityki Społecznej i Rodziny
• Frans Kuiper, Reprezentant samorządu holenderskiego; specjalista ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
• Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

15:00–16:00 Dyskusja

Zakończenie Konferencji.

 


Sfinansowane ze środków                                                         
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce                  

                                             

Patron Konferencji
Sygnity SA

Patronat Mednilany

 


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter