Status:

Projekt

Podziel się

Nadaj ton - ekonomia społeczna na drodze do równego traktowania kobiet w miejscu pracy


Sojusz europejski       Badanie       Szkolenia


O projekcie


Przemoc, w tym przemoc seksualna, w miejscu pracy pozbawia ludzi godności i stanowi zagrożenie dla równych szans oraz bezpiecznego, zdrowego i wydajnego środowiska pracy. Projekt „SET THE TONE - Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises” („Nadaj ton - ekonomia społeczna na drodze do równego traktowania kobiet w miejscu pracy”) ma na celu wywarcie wpływu na podejście pracodawców i pracowników (niezależnie od ich płci),oraz ich codzienne zachowania w miejscu pracy, dotyczące stereotypów płciowych i przemocy warunkowanej płcią. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy pełnią kluczowe role w zakresie zapobiegania i zgłaszania przypadków molestowania seksualnego. Projekt ma na celu dotarcie do osób doświadczających przemocy w celu zwiększenia ich świadomości na temat przysługującego im prawa do obrony, a także do potencjalnych sprawców przemocy w miejscu pracy w celu uświadomienia konsekwencji ich działań. Przedsiębiorstwa społeczne to szczególne środowisko, w którym dbałość o równość szans jest wpisana w definicję sektora ekonomii społecznej. 

Właścicielki i właściciele firm, a także menedżerki i menedżerowie powinni tworzyć kulturę pracy, która cechuje się brakiem tolerancji dla jakiejkolwiek formy molestowania. Istnieje kilka podstawowych kroków, które powinien podjąć każdy pracodawca, aby uświadomić swoim pracownicom i pracownikom, że przemoc, w tym przemoc seksualna, nie będzie tolerowana w ich miejscu pracy. Punktem wyjścia dla takiego działania jest zrozumienie, czym jest molestowanie seksualne w miejscu pracy. Żarty z podtekstem seksualnym, natrętne pytania dotyczące życia osobistego pracownika/pracownicy lub komentarze na temat jego/jej wyglądu mogą się niektórym wydawać nieszkodliwe, do momentu gdy adresat/adresatka poczuje się nękany niechcianymi komentarzami i słusznie złoży skargę.

Cele projektu
  • Diagnoza poziomu wiedzy i świadomości pracownic i pracowników na temat przemocy ze względu na płeć
  • Wsparcie wymiany doświadczeń i kompetencji między przedsiębiorstwami w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy seksualnej w miejscu pracy 
  • Szkolenie kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania uprzedzeniom i stereotypom, które przyzwalają na molestowanie seksualne 
  • Wsparcie pracownic i pracowników poprzez uświadamianie im problemu molestowania seksualnego 
  • Podnoszenie świadomości pracownic i pracowników, a także pracodawców w celu zwalczania uprzedzeń i stereotypów związanych z płcią w miejscu pracy

Grupy docelowe 

Projekt kierowany jest do pracodawców i pracowników, w tym do pracownic i pracowników pełniących szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy.  Szczególna uwaga skierowana będzie na osoby nowo zatrudnione i oraz odbywające staż, jako osoby bardziej narażone na różne formy dyskryminacji czy molestowania.  

Partnerzy
W projekcie biorą udział organizacje z Polski, Hiszpanii, Włoch, Słowenii oraz Europejska Federacja Podmiotów Ekonomii Społecznej. 
 
                     
Więcej o projekcie: link do strony głównej: set-the-tone-project.eu

 LinkedIn:  linkedin.com/showcase/set-the-tone-project/about


Sojusz europejski

Przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej i MŚP wspólnie dążą do przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w miejscu pracy. Zachęcamy do zaangażowania się na rzecz wolnego od dyskryminacji i przemocy miejsca pracy. Pierwszym krokiem może być dołączenie do Europejskiego Sojuszu Podmiotów Ekonomii Społecznej przez podpisanie deklaracji zaangażowania.

>>>   Deklaracja Zaangażowania w formacie PDF do pobrania
 
Podpisane deklaracje prosimy o przesłanie na adres mailowy: malgorzata.kopka@isp.org.plBadanie

Zbieranie informacji bezpośrednio w środowisku pracy pomaga zrozumieć postrzeganie i świadomość zagrożenia molestowaniem seksualnym w przedsiębiorstwach oraz przeanalizować specyficzne potrzeby pracownic i pracowników. 
W ramach projektu przeprowadzona została anonimowa ankieta internetowa wśród pracujących i zarządzających podmiotami ES. Wyniki tego badania podsumowują poniższe raporty:

>>> Raport podsumowujący badania w podmiotach ES w Polsce (w języku polskim) 

>>> Raport "Workers’ Knowledge of Gender-Based Violence" podsumowujący badania w podmiotach ES w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Słowenii  (w języku angielskim) 

Szkolenia

Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb pracodawców i pracowników podmiotów ekonomii społecznej, niezależnie od ich płci. Program szkoleniowy służy nabyciu i wzmocnieniu kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów molestowania seksualnego w miejscu pracy, zgłaszania przypadków takich zachowań i reagowania na nie.

Darmowe szkolenia dla zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej zostaną przeprowadzone w 2022 roku. 
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter