Rok publikacji: 2016
Polityka Społeczna

Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań

Pobierz publikację:
Badanie przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2016 r. Jego celem było poznanie poziomu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w polskim społeczeństwie i źródeł jej pozyskiwa-nia, ustalenie jej wpływu na postawy i decyzje ubezpieczonych oraz wskazanie skutecz-nych sposobów jej szerzenia, tak aby mogła dotrzeć do jak największej części społeczeń-stwa i do odbiorców z różnych grup społecznych.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter