Rok publikacji: 2016
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Praktyki uczestnictwa w kulturze wśród ludności wiejskiej. Studium socjologiczne

Pobierz publikację:
W stwierdzeniu „uczestnictwo w kulturze na wsi” pobrzmiewa założenie o odmienności tego uczestnictwa od sposobu korzystania z kultury w mieście. Jak zatem uczestniczą w kulturze mieszkańcy współczesnej wsi? Czy uczestnictwo w kulturze na wsi w dobie mediów masowych i kultury 2.0., urban sprawl czy reinwencji kultury ludowej jest zbiorem specyficznych i dystynktywnych praktyk? A jeśli tak, to jakie czynniki społeczne, kulturowe i przestrzenne mają na to wpływ? To tylko niektóre z pytań, na które poszukują odpowiedzi autorzy w niniejszej publikacji.

Prezentowane w książce analizy są rezultatem działań podjętych przez Instytut Spraw Publicznych w projekcie „Badanie zmiany praktyk uczestniczenia w kulturze wśród ludności wiejskiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Obserwatorium Kultury”. W ramach projektu przeprowadzono między innymi badanie sondażowe w 45 gminach wiejskich wylosowanych z terytorium całego kraju. W każdej z nich zrealizowano 40 wywiadów ankieterskich z mieszkańcami oraz sześć z przedstawicielami lokalnych instytucji i niezależnymi działaczami zajmującymi się szeroko pojętą kulturą. Analizie poddano również dane zastane dotyczące każdej z tych gmin.

Oddając do rąk czytelników niniejszą publikację, liczymy, że wniesie ona wkład do dyskusji nad praktykami uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców polskiej wsi. Chcielibyśmy także, aby była przyczynkiem do opracowania polityk publicznych lepiej trafiających w potrzeby tej części polskiego społeczeństwa, wspierających jego kreatywność, zmniejszających różnice w dostępie do kultury dostrzegalne w polskim społeczeństwie i dowartościowujących oddolną działalność kulturalną mieszkańców polskiej wsi. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter