Rok publikacji: 2011
Polityka Społeczna

Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym

Pobierz publikację:
Badania zostały przeprowadzone przez zespół Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. W ramach projektu partnerzy – Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej cal – realizują zadanie polegające na  opracowaniu, przetestowaniu i wprowadzeniu do praktyki pracy pracowników socjalnych standardu środowiskowej pracy socjalnej w środowiskach marginalizowanych, jako wymaganej prawem cechy środowiskowej pracy socjalnej. Najważniejsze zadanie Instytutu Spraw Publicznych, realizowane w pierwszej fazie projektu, stanowi diagnoza. Jej celem jest wspomaganie działań prowadzonych w kolejnych fazach tego przedsięwzięcia, czyli m.in. dostarczenie wiedzy na temat realiów pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych w Polsce. Zebrane informacje i wnioski z ich analizy mają następnie posłużyć do skonstruowania założeń pracy socjalnej metodą środowiskową oraz strategii jej wprowadzania do systemu pomocy społecznej. Niniejszy raport zawiera podsumowanie części prac diagnostycznobadawczych prowadzonych w ramach projektu. Prace te polegają m.in. na opracowaniu i przeprowadzeniu badania ilościowego na reprezentatywnej próbie pracowników socjalnych, prowadzeniu desk research (np. analizie otoczenia formalnoprawnego i instytucjonalnego zawodu pracownika socjalnego, analizach literatury i analizach metodycznych) oraz na realizacji jakościowych badań terenowych.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter