Rok publikacji: 2023
Polityka Społeczna

A multi-level analysis of health and safety policy interventions by social partners to identify effective ways to ensure better protection of employees at work.

Pobierz publikację:
W zapewnianie i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w miejscu pracy zaangażowanych jest wiele podmiotów działających na różnych poziomach. Na poziomie UE Ramowa dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa 89/391 EWG) gwarantuje minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom w Europie, podczas gdy państwa członkowskie mogą utrzymywać lub ustanawiać bardziej rygorystyczne środki.

Dzięki projektowi „HEROS” chcieliśmy zrozumieć, w jaki sposób partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców) na poziomie krajowym i europejskim przyczyniają się do zapewnienia BHP w sektorze szpitalnym i usług socjalnych (koncentrując się na usługach opieki dla osób starszych). Sektory te charakteryzują się podobnymi zagrożeniami dla zdrowia pracowników, jakie pojawiły się podczas pandemii, ale także znacząco różnią się w zależności od rodzaju organizacji i typu świadczonych usług (pod względem wielkości, czy sektora który reprezentują: publiczny / prywatny). Podzielamy pogląd, że pacjenci i użytkownicy usług opiekuńczych są bezpieczni, gdy pracownicy są bezpieczni.

Dlatego zbadaliśmy skuteczność i koordynację, jeśli w ogóle istniała, interwencji w zakresie polityki BHP na szczeblu europejskim, krajowym i organizacyjnym w obu sektorach oraz rolę partnerów społecznych w różnych krajowych systemach rokowań zbiorowych i mechanizmach BHP w miejscu pracy. Skuteczne interwencje zapewnią lepszą jakość („odpowiednie do celu”) i szerszy zakres (rodzaj pracowników opieki i status zatrudnienia) dobrej ochrony BHP dla pracowników służby zdrowia i opieki.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter