Status:

Projekt

Podziel się

Rozszczerzenie i obywatelstwo: spojrzenie w przyszłość (2013 - 2014)


Wstęp do projektu:

Projekt pozwoli na dogłębną analizę osiągnięć rozszerzenia oraz poziomu zaangażowania w politykę UE nowych państw członkowskich i ich obywateli. Podczas trwania projektu przygotowane zostaną dokumenty typu policy brief, odbędą się seminaria oraz kampanie medialne. Wszystkie te działania będą skierowane do obywateli i decydentów  z nowych państw członkowskich, do przedstawicieli przyszłych państw członkowskich oraz do reprezentantów instytucji UE.

Partnerzy Projektu:
  • Instytut Spraw Publicznych (Polska)
  • Centrum Polityki Publicznej PROVIDUS (Łotwa)
  • Instytut Europejski (Bułgaria)
  • Centrum Demokracji i Praw Człowieka (Czarnogóra)
  • Centrum Badań Euro-Atlantyckich (Serbia)
  • PASOS (Czech Republic, project leader)
Cele projektu:

1) Edukowanie obywateli europejskich i społeczeństwa obywatelskiego poprzez przekazanie informacji nt. procesów decyzyjnych UE oraz prowadzenie działań rzeczniczych poświęconych promocji polityk unijnych;
2) Podniesienie świadomości mieszkańców krajów członkowskich i potencjalnych krajów członkowskich UE o potrzebie ich zaangażowania w monitorowanie działań rządów na poziomie europejskich oraz weryfikowanie efektywności tych działań;
3) Umocnienie zaangażowania obywateli w proces polityczny przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014


Działania w ramach projektu:
 

1) Przeprowadzenie wstępnego badania na temat poziomów integracji i zaangażowania krajów członkowskich w procesy decyzyjne UE;
2) Ankieta na temat wiedzy obywateli o procesach tworzenia polityki UE, i poziomów zaangażowania w czterech nowych państwach członkowskich. Analiza danych pochodzących z badań ankietowych i przeprowadzenie wywiadów z twórcami polityk UE;
3) Uruchomienie strony internetowej projektu;
4) Prezentacja badania porównawczego, skupiającego się na czterech państwach członkowskich UE i  poziomach zaangażowania UE w dwóch potencjalnych państwach członkowskich >>>>
5) SZERZEJ I BLIŻEJ: Wpływanie na procesy tworzenia polityki UE aby wspierać ekonomiczną integrację i transformację demokratyczną, konferencja międzynarodowa, Bruksela, 17 października 3013;
6) Ustanowienie obywatelskiej grupy zadaniowej (task force) w czterech nowych państwach członkowskich, celem przedyskutowania wyników badań oraz zidentyfikowania silnych i słabych stron ich rządów w angażowaniu się w procesy tworzenia polityki UE;
7) Zorganizowanie krajowych okrągłych stołów, których celem jest  zwiększenie zaangażowania rządu i obywateli w integracje europejską;
8) Końcowe badania opinii publicznej i towarzyszące im działania rzecznicze.
 

Rola ISP w projekcie


1) Przeprowadzenie sondażu nt.  wiedzy Polaków o procesach decyzyjnych na szczeblu UE >>>>
2) Przeprowadzenie badania i przygotowanie raportu na temat osiągnięć rozszerzenia UE i poziomu zaangażowania Polski w procesy decyzyjne UE;
3) Zorganizowanie spotkania  poświęconego wynikom badania i dyskusji na temat  mocnych i słabych stron zaangażowania polskiego rządu w procesy tworzenia polityki EU >>>>
4) Zorganizowanie krajowego okrągłego stołu oraz kontakt z mediami, których celem jest  zwiększenie zaangażowania rządu i obywateli w integrację europejską;
5) Przeprowadzenie drugiego sondażu nt. wiedzy Polaków o procesach decyzyjnych w UE.
 

Projekt jest wspierany przez program Komisji Europejskiej “Europa dla Obywateli”.
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter