Status:

Projekt

Podziel się

Przemysł 4.0


Celem projektu jest wzmocnienie informowania, konsultowania i zaangażowania pracowników, by lepiej rozumieli, przewidywali i zarządzali włączającą i uczciwą transformacją cyfrową przedsiębiorstw sektora ropy, gazu i węgla i ich dostawców.
Projekt "Przemysł 4.0: Strategiczne zaangażowanie pracowników w cyfrową transformację firm wydobywających i dostarczających ropę, gaz i węgiel" skupia się na 8 krajach: Polsce, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, N. Macedonii, Hiszpanii i Portugalii. 
Cele szczegółowe projektu:
1. Przeanalizowanie, w jaki sposób pracownicy sektora naftowego, gazowego i węglowego dostosowują się do Przemysłu 4.0 oraz jakie są technologie są wdrażane w ramach najlepszych praktyk.
2. Zwiększenie zdolności  partnerów społecznych do rozumienia, przewidywania, zarządzania i monitorowania zmian w przedsiębiorstwach powodowanych cyfryzacją oraz monitorowania ich wpływu na zatrudnienie, wymagania dotyczące pracy i warunków pracy oraz ułatwienie związkom zawodowym i pracodawcom inicjatyw poprawiających praktykę informowania i konsultowania oraz szerszego zaangażowania związków zawodowych w proces decyzyjny związany ze zmianami wynikającymi z cyfryzacji. 
3. Podnoszenie świadomości pracowników, członków związków, firm i ich przedstawicieli, w zakresie informowania, konsultowania i zaangażowania  w cyfrową transformację firm powyższych branż.
Okres realizacji:  sierpień 2022 - kwiecień 2024 r.
Działania w ramach projektu: 
•    Analiza danych zastanych i wywiady w przedsiębiorstwach działających w krajach objętych projektem oraz na poziomie europejskim, opracowanie raportów krajowych i  raportu porównawczego,
•    Międzynarodowe warsztaty eksperckie w celu omówienia wyników badań oraz działań, które  związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców moga podjąć w celu wsparcia pracowników i przedsiębiorstw,
•    Dwa europejskie warsztaty szkoleniowe  dla partnerów społecznych w celu dotyczące  zakresie przewidywania i zarządzania zmianami napędzanymi cyfrowo w ich firmach w zakresie Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, wpływu cyfryzacji na zatrudnienie, wymagania dotyczące pracy, warunki pracy i zaangażowanie pracowników, 
•    Warsztaty krajowe mające na celu wynegocjowanie z pracodawcami i związkami zawodowymi nowych aspektów strategicznych przyjętych na warsztatach unijnych oraz osiągnięcie porozumienia co do ich współpracy w tym zakresie.
•    Podręczniki dla partnerów społecznych wyjaśniające, jak zaangażować się w cyfrową transformację przedsiębiorstw,
•    Działania upowszechniające, w tym opracowanie strony internetowej, filmów i ulotek.

Konsorcjum projektu:
OZZGNIG Polska - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (koordynator)
Partnerzy: 
BSW (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft), Niemcy
Instytut Spraw Publicznych, Polska 
FNSM (Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Górników), Bułgaria  
SSRES (Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników Energetyki Serbii)
FIQUIMETAL, Portugalia 
RUZ (Republiková únia zamestnávateľov), Słowacja 
SSERI (Niezależny Związek Zawodowy Energetyków, Górników i Przemysłu Macedonii), Macedonia Północna

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podziel się

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Seria podkastów Inspirator wyborczy. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter