Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

KOMPAS – Budowanie przyjaznego środowiska społeczno-prawnego dla organizacji pozarządowych


Instytut Spraw Publicznych w Partnerstwie siedmiu podmiotów, którego liderem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (uprzednio Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) realizuje projekt systemowy pt. „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”.

 

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez:

•    wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej,
•    stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji,
•    opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji.

Projekt ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Skuteczne i efektywne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wymaga bowiem zarówno prowadzenia działań aktywizujących, jak i systematycznego budowania i uzupełniania wiedzy na temat uwarunkowań ich rozwoju.

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi wykorzystując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w lokalną politykę, jaką jest animacja społeczna. Prowadzonym w projekcie działaniom wdrożeniowym towarzyszy refleksja naukowa.

Instytutu Spraw Publicznych prowadzi prace studyjno-badawcze, które pozwolą:
1. stworzyć pełny obraz stanu partycypacji w Polsce oraz metod i sposobów jej podnoszenia,
2. dostarczyć społecznościom lokalnym narzędzi, które pozwolą im dokonywać oceny i monitorować stan partycypacji.  

W ramach projektu ISP:
•    zidentyfikuje i opisze różne modele partycypacji,
•    skonstruuje zestaw wskaźników, który umożliwi ocenę stanu partycypacji społecznej w dowolnej społeczności lokalnej i pozwoli monitorować stan partycypacji (oceniać zmiany),
•    przeprowadzi diagnozę partycypacji w Polsce,
•    przeprowadzi cykliczne badania zastosowanych w projekcie metod podnoszenia poziomu partycypacji, których celem będzie sprowadzenie różnych sposobów podnoszenia poziomu partycypacji publicznej do "wspólnego mianownika" (opisanie ich w tym samym języku, nadanie im tej samej perspektywy teoretycznej i jednorodnej aparatury pojęciowej) oraz sprawdzenie warunków skuteczności i stosowalności obu metod w różnych warunkach,
•    będzie prowadził  analizę i monitoring prawa na poziomie lokalnym (wybierana co pół roku próba JST wszystkich szczebli), co pozwoli na ocenę wpływu obowiązujących regulacji na rozwój partycypacji na poziomie lokalnym i na wypracowanie rekomendacji dla rządu i samorządów.
 

Termin realizacji: listopad 2009 - czerwiec 2014 r.
Grantodawca:  Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Partnerzy:

1.    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (uprzednio Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) (www.mir.gov.pl) – Lider Partnerstwa
2.    Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (www.cal.org.pl)
3.    Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (www.frdl.org.pl)
4.    Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (www.fise.org.pl)
5.    Fundacja Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl)
 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU I NA PROFIL PROJEKTU NA FACEBOOKU.


Aktualności i wydarzenia:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 30/5.3/2014 na komputerowy skład publikacji: „Bilans monitoringu prawa za rok 2013”.


Zapytanie ofertowe nr 30/5.3/2014 na komputerowy skład publikacji: „Bilans monitoringu prawa za rok 2013”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium „Partycypacja publiczna od kuchni”, które odbyło się 9 grudnia 2013r. w Warszawie.
 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium „Wrze czy stygnie? - o temperaturze partycypacji w polskich samorządach", które odbyło się w dniach 25-26 października 2012r. w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium „Partycypacja publiczna, prawo i obywatel”, które odbyło się 26 kwietnia 2012r. w Warszawie.

Najnowsze teksty informacyjne i problemowe z zakresu monitoringu prawa.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą I. turę badań jakościowych nad metodami podnoszenia poziomu partycypacji, wygłoszoną podczas posiedzenia Grupy Strategicznej projektu w dniu 27 października 2011r.

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter