Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

European Integrity Systems Project (2010-2012)


Jak działa system przeciwdziałania korupcji w Polsce?
Jakie są jego mocne i słabe strony?
Jak ma się prawo do praktyki działania instytucji zwalczających korupcję?
Które z nich należy najpilniejszej zreformować i w jakim kierunku powinny pójść zmiany?


ZOBACZ WYNIKI MONITORINGU >>>>

Na te i inne pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi w ramach projektu European Integrity Systems 2010-12. Evidence Based Action Against Corruption, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Transparency International. W okresie od lutego do września 2011 r. badacze dokonają kompleksowej oceny systemu przeciwdziałania korupcji w 28 państwach europejskich. Skala i charakter projektu są pod wieloma względami wyjątkowe.


 
Badanie jest oparte na koncepcji National Integrity System (NIS) – Krajowego Systemu Rzetelności, opracowanej i udoskonalonej przez Transparency International, stosowanej już wcześniej do badania systemu przeciwdziałania korupcji w różnych państwach świata, nigdy jednak na taką skalę w Europie. NIS opiera się na założeniu, że najskuteczniejszym sposobem zwalczania korupcji są dobrze funkcjonujące instytucje, które współdziałają i równoważą się nawzajem. Są to tzw. filary Krajowego Systemu Rzetelności – co zostało przedstawione na poniższym schemacie.
 


 

Obszary badania:

 1. Parlament
 2. Władza wykonawcza
 3. Sądownictwo
 4. Administracja publiczna
 5. Organy ścigania
 6. Państwowa Komisja Wyborcza
 7. Rzecznik Praw Obywatelskich
 8. Najwyższa Izba Kontroli
 9. Centralne Biuro Antykorupcyjne
 10. Partie polityczne
 11. Media
 12. Społeczeństwo obywatelskie
 13. Sektor prywatny
Metodologia badania
Badanie ma charakter jakościowy i opiera się na zróżnicowanych źródłach danych.
 • Desk research – analiza materiałów zastanych: aktów prawnych, dokumentów, raportów, opracowań, doniesień medialnych.
 • Wywiady z kluczowymi informatorami
 • Eksperymenty terenowe (opcjonalne)
Zespół Doradców

Koncepcja NIS zakłada, że skuteczna zmiana wadliwie działającego systemu nie może się obyć bez aktywnego zaangażowania interesariuszy. Dlatego w ramach projektu powstał Zespół Doradców, reprezentujących różne obszary życia publicznego – świat akademicki, administrację publiczną, sektor pozarządowy, politykę i biznes. Osoby te zgodziły się brać czynny udział w projekcie - służyć pomocą badaczom w procesie realizacji projektu i być pierwszymi recenzentami wyników badań. W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

 • dr Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym,
 • prof. Jacek Czaputowicz, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • Agata Furgała, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Alina Hussein, Doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
 • Ryszard Kalisz, Poseł na Sejm RP,
 • prof. Antoni Kamiński, Instytut Studiów Politycznych PAN,
 • Grażyna Kopińska, Dyrektor Programu Przeciw Korupcji, Fundacja im. Stefana Batorego,
 • dr Jacek Kucharczyk, Prezes Instytutu Spraw Publicznych,
 • dr Przemysław Szustakiewicz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
 • Sławomir Śnieżko, Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

KontaktAleksandra Kobylińska, Koordynator projektu/badacz
Adres email
tel. (22) 556 42 75Grzegorz Makowski, Główny ekspert
Adres email
(22) 556 42 89

 


Program Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Wewnętrznych. Parnerami Projektu są także Fundacja im. Friedricha Eberta i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter