Status:

Projekt

Podziel się

CEECAW, Wyzwania organizacyjne i negocjacje zbiorowe w sektorach opieki, administracji i gospodarki odpadami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej


Celem projektu Wyzwania organizacyjne i negocjacje zbiorowe w sektorach opieki, administracji i gospodarki odpadami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Challenges for Organising and Collective Bargaining in Care, Administration and Waste Management sectors in Central Eastern European Countries, CEECAW) jest rozwój negocjacji zbiorowych w trzech sektorach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Serbii (kraju kandydującym do UE). Projekt ma na celu wspieranie związków zawodowych (na poziomie sektorowym i krajowym) we wdrażaniu celów wskazanych w art. 4 dyrektywy w sprawie adekwatnej europejskiej płacy minimalnej. Obejmuje część badawczą - analizę stanu dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych we wskazanych sektorach oraz analizę oczekiwań i potrzeb krajowych związków zawodowych w odniesieniu do wdrożenia art. 4 (rozwój współpracy transgranicznej) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Działania:

Badania doprowadzą do opracowania 12 raportów krajowych, 4 raportów porównawczych i 4 dokumentów strategicznych w sektorach opieki, gospodarki odpadami, centralnej administracji publicznej (dotyczących krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Serbii). Raporty porównawcze i ich wnioski zostaną zaprezentowane i omówione na 4 seminariach naukowych. Seminaria naukowe odbędą się w formacie online w języku angielskim i jednym dodatkowym języku (polskim, litewskim, słowackim lub bułgarskim). 
W celu zwiększenia zdolności związków zawodowych w trzech sektorach do angażowania się w negocjacje zbiorowe, w Polsce, na Słowacji, Litwie, w Bułgarii i Serbii zostanie przeprowadzonych 5 krajowych warsztatów poświęconych negocjacjom zbiorowym. W warsztatach na Słowacji wezmą także udział związki zawodowe z Czech i Węgier. 

Warsztaty te będą prowadzone w formacie hybrydowym. Pozwolą one także europejskiej federacji branżowej EPSU zwiększyć swoją widoczność i reprezentatywność w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty strategiczne, które mogą posłużyć jako podstawa do dalszych prac i dyskusji dla partnerów społecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainspirować władze publiczne. Projekt zakończy się okrągłym stołem w Brukseli, który pozwoli na szeroką debatę zainteresowanych stron.

Partnerzy:

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 
FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE DESSERVICES PUBLICS - European Federation of Public Service Unions (EPSU)
FOND CENTAR ZA DEMOKRATIJU - CENTER FOR DEMOCRACY FOUNDATION
LIETUVOS SOCIALINIU MOKSLU CENTRAS – LSMC
STREDOEUROPSKY INSTITUT PRE VYSKUM PRACE - CENTRAL EUROPEAN LABOR STUDIES INSTITUTE (CELSI)
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY – IPS

Czas trwania projektu: 2023- 2025
Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter