Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Zamówienie: Współwykonanie badania „desk research” i opracowanie wyników do raportu na potrzeby projektu Krajowego Mechanizmu Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej” finansowanego z Funduszu Azylu, Migr


Dotyczy: współwykonanie badania „desk research” i opracowanie wyników do raportu na potrzeby projektu Krajowego Mechanizmu Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej” finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.


Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism – NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest wsparcie państw w kształtowaniu efektywnej polityki integracyjnej skierowanej do osób objętych ochroną międzynarodową. Realizowane w ramach projektu badanie zakłada zagregowanie danych dla poszczególnych państw członkowskich i na tej podstawie stworzenie interaktywnego narzędzia umożliwiającego poznanie i porównanie krajowych polityk integracyjnych między sobą.

Zakres czynności:  
•    Zgromadzenie, zagregowanie i przetworzenie danych dotyczących określonych obszarów integracji uchodźców w Polsce w języku angielskim. Badaniem zostaną objęte następujące obszary: informacje podstawowe, mainstreaming, prawo pobytu, łączenie rodzin, dostęp do obywatelstwa, dostęp do mieszkalnictwa, zatrudnienie, szkolenie zawodowe, dostęp do służby zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, nauka języka polskiego, budowanie mostów.
•    Wypełnienie opracowanego na potrzeby projektu NIEM kwestionariusza i stworzenie na tej podstawie bazy danych dotyczącej integracji osób z ochroną międzynarodową.
•    Opracowanie wyników badań w wybranych 3 obszarach na potrzeby raportu krajowego według przyjętej koncepcji raportu.  
•    Współpraca z zespołem realizującym projekt NIEM w przedmiocie dzieła określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Forma współpracy: umowa o dzieło (dopuszcza się więcej niż jedną umowę na wykonywane zamówienie)

Okres objęty niniejszym zapytaniem ofertowym: 01.03.2017-30.06.2018
Szacowany przewidywany czas zaangażowania: 48 dni 

Oferent musi spełniać następujące warunki:
•    Prowadzić aktywną działalność naukową, w tym publikacyjną. 
•    Posiadać bardzo dobrą znajomość problematyki integracji uchodźców w Polsce i w Europie potwierdzoną publikacjami, udziałem w projektach badawczych oraz wystąpieniami na konferencjach.
•    Posługiwać się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

Kryteria wyboru oferty: 
•    Doświadczenie zawodowe oferenta – 40%
•    Cena – 60%

Prosimy  o przesłanie ofert z podaniem wynagrodzenia brutto wraz z CV na adres: isp@isp.org.pl lub bezpośrednio do siedziby ISP (ul. Szpitalna 5/22, 00-031 Warszawa) do dnia 20 lutego 2017 r.
Zapisz się do newslettera
Newsletter