Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

List organizacji pozarządowych do Marszałka Sejmu RP w sprawie nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach


32 organizacje pozarządowe podpisały się pod listem do Marszałka Sejmu RP w sprawie nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach.

Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

Szanowna Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

 

LIST OTWARTY 

 

Niżej podpisane organizacje pozarządowe pragną wyrazić zaniepokojenie dotychczasowymi pracami nad przedłożoną przez Prezydenta nowelizacją Prawa o Zgromadzeniach, a także nad treścią przepisów planowanej nowelizacji przyjętych przez połączone Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w dniu 23 maja 2012 r. (druk sejmowy nr 35).

 

Naszym zdaniem nowelizacja Prawa o Zgromadzeniach, gdyby została przyjęta w aktualnym brzmieniu, doprowadziłaby do znaczącego pogorszenia konstytucyjnego standardu wolności organizowania pokojowych zgromadzeń.

 

W szczególności pragniemy zgłosić następujące zastrzeżenia:

 

1. Projekt nowelizacji wydłuża termin na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 dni do 6 dni przed datą planowanego zgromadzenia. Choć należy docenić wysiłek włożony w stworzenie możliwości rozpoznania przez wojewodę odwołania od ewentualnego zakazu zgromadzenia przez organ gminy, to jednak tak poważne wydłużenie terminu nie może być zaakceptowane, gdyż prowadzić będzie do ingerencji w istotę wolności organizowania pokojowych zgromadzeń. W świecie szybkiego przepływu informacji, trudno spodziewać się, aby organizatorzy planowanych zgromadzeń musieli oczekiwać co najmniej 6 dni na ich legalne zorganizowanie.  Jest to rażąco sprzeczne z dotychczasowym standardem, a także ze standardami międzynarodowymi (wyrażonymi m.in. w Wytycznych OBWE ds. Wolności Zgromadzeń).

 

2. Projekt nowelizacji – pomimo postulatów organizacji– w żaden sposób nie odnosi się do problemu zgromadzeń spontanicznych. Tymczasem w życiu publicznym coraz więcej jest sytuacji niespodziewanych, wymagających nagłej reakcji, które powodują potrzebę spontanicznego gromadzenia się ludzi. Jednocześnie organizatorzy takich spontanicznych zgromadzeń muszą następnie odpowiadać na podstawie art. 52 Kodeksu wykroczeń. Brak regulacji zgromadzeń spontanicznych, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu na przedstawienie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu, bez wątpienia spowoduje zwiększenie liczby konfliktów oraz problemów  prawnych (w tym spraw wykroczeniowych) związanych z organizowanymi zgromadzeniami, a także będzie miało mrożący skutek dla korzystania z wolności.

 

3. W maju 2012 r. na temat nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach swoją opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. W opinii tej wyraziło szereg krytycznych uwag pod adresem planowanej nowelizacji, w tym także wydłużenia terminu notyfikacyjnego jak również braku regulacji zgromadzeń spontanicznych. Niestety naszym zdaniem opinia nie została wzięta w sposób wystarczający pod uwagę w toku prac legislacyjnych, a uwagi w niej wyrażone nie były przedmiotem szerszej refleksji lub debaty.

 

Uznajemy, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji w Polsce. Dlatego tak ważne jest tworzenie przepisów, w tym także przepisów proceduralnych, które w pełni pozwalać będą na korzystanie z tej wolności. Prawo dotyczące tak ważnej dziedziny nie powinno być tworzone bez wystarczającego namysłu oraz debaty. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować sytuacji, w której z jednej strony wydłużony zostanie termin notyfikacyjny zgromadzeń, a z drugiej problem zgromadzeń spontanicznych odkładany jest na etap przyszłych (acz niepewnych) prac legislacyjnych.

 

W związku z powyższym apelujemy o nieprzyjmowanie projektu i szczegółowe przeanalizowanie zastrzeżeń wniesionych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

 

 

Podpisały następujące organizacje:

 

Akcja Społeczna Dobra Opcja

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Autonomia

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Court Watch Polska

Fundacja Feminoteka

Fundacja Fundusz Pomocy Studentom

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Panoptykon

Fundacja Rodzić Po Ludzku

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Grupa Zagranica

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Inicjatywa „Prawo do miasta“

Instytut Spraw Publicznych

Internet Society Poland

Kampania Przeciw Homofobii

Komitet Obrony Lokatorów

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Ruch Obywatelski Nie dla ACTA Kraków

Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

Stacja-Tłuszcz – Gazeta Lokalna

Stowaryszenie Homo Faber

Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Pro Femina

Zapisz się do newslettera
Newsletter