Wydarzenia
maj 25 09:30

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej

Miejsce:
Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna 37
Obszar tematyczny:
praca socjalna
Nazwa projektu:
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Celem konferencji jest prezentacja wyników ogólnopolskich badań pracowników socjalnych oraz dyskusja nad płynących z nich wnioskami. Szczególną uwagę poświęcimy kwestiom profesjonalizacji pracy socjalnej w perspektywie lat 1998 – 2010, stosowania przez pracowników socjalnych metod aktywizacji oraz pracy socjalnej metodą środowiskową. Omówimy różne wymiary prowadzenia pracy socjalnej przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz takich placówek jak schroniska i noclegownie dla bezdomnych, czy centra integracji społecznej.  

Wyniki badań, które będziemy prezentować pochodzą z reprezentatywnego dla Polski, ilościowego badania pracowników socjalnych oraz badania jakościowego. Obydwa przedsięwzięcia zostały przeprowadzone w 2010 roku w ramach projektu systemowego Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznejrealizowanego we współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Partnerem zadania w projekcie jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

9:30-10:00 Rejestracja
10:00-10:15 Otwarcie konferencji 
dr Jacek Kucharczyk, Prezes Instytutu Spraw Publicznych oraz
dr Bohdan Skrzypczak, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
10:15-10:30 Wprowadzenie 
Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sesja 1 - Praca socjalna, służby społeczne, pomoc społeczna. Dwadzieścia lat budowy systemu
10:30-10:50 Praca socjalna i pomoc społeczna w Polsce: pomiędzy profesjonalizacją i instytucjonalizacją
dr Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 
10:50-11:20 Pracownicy socjalni w procesie zmian - na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1988 – 1995 – 2010
dr Marta Łuczyńska, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
11:20-11:40 Co wiemy o pracownikach socjalnych powiatowych centrów pomocy rodzinie A.D. 2010?
dr Mariola Bieńko, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
11:40-12:20 Dyskusja
Prowadzenie sesji: dr Jacek Kucharczyk, Prezes Instytutu Spraw Publicznych
12:20-13:00 Lunch  
Sesja 2 - Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym
13:00-14:30 Co nurtuje pracowników socjalnych i o czym to świadczy?
 Wystąpienie wprowadzające i prowadzenie dyskusji:
dr Magdalena Dudkiewicz, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Paneliści:
dr Mariusz Granosik, Instytut Spraw Publicznych, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ;
Magdalena Popłońska-Kowalska Stowarzyszenie Cntrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL;
dr Mariola Racław, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW;
Zuzanna Grabusińska, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
14:30-15:00 Dyskusja
15:00-15:20 Przerwa kawowa
Sesja 3 - Jaka środowiskowa praca socjalna?   
15:20-15:40 Stare” i „nowe" role zawodowe pracowników socjalnych - szanse modernizacji służb społecznych
dr Tomasz Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
15:40-16:00 Prezentacja założeń Modelu Środowiskowej Pracy Socjalnej/Organizowania Społeczności Lokalnej
dr Bohdan Skrzypczak, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
16:00-16:30 Dyskusja
Prowadzenie sesji: dr Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
16:30-16:40 Podsumowanie konferencji:  
dr Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 

Rejestracja najpóźniej do 19 maja br.
Zapisz się do newslettera
Newsletter