Rok publikacji: 2019
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Jak poprawiać jakość życia w mieście, chroniąc klimat?

Pobierz publikację:
Zdolność miasta do sprostania zmianom klimatycznym w coraz większym stopniu będzie decydować o jego perspektywach i jakości życia jego mieszkańców. Dlatego wprowadzenie celów klimatycznych do polityki miejskiej jest koniecznością. Ze względu na występujące współzależności pomiędzy polityką przestrzenną, gospodarką niskoemisyjną, ochroną środowiska, rozwojem przedsiębiorczości i usługami społecznymi, cele klimatyczne powinny być uwzględnione na poziomie strategicznym i wdrażane poprzez zintegrowane podejście do polityki miejskiej. Dzięki temu samorząd zwiększy skuteczność działania i najkorzystniej (najbardziej efektywnie) rozporządzi środkami własnymi i pozyskanymi z zewnątrz.

Przejście na niskoemisyjne funkcjonowanie powinno być dokonywane sprawiedliwie, a więc w sposób umożliwiający ochronę praw i interesów wrażliwych grup społecznych. Warunkiem powodzenia realizacji celów klimatycznych jest włączanie mieszkańców i innych interesariuszy w proces planowania i wdrażania, konsekwentnie prowadzone działania informacyjne i edukacyjne, rozwijanie rozmaitych form współpracy, a także wykorzystanie różnych instrumentów motywacyjnych. Istnieje wiele narzędzi koordynacji i zarządzania pomocnych we wdrożeniu zintegrowanego modelu polityki miejskiej uwzględniającej cele klimatyczne. Do dyspozycji są także różnorodne źródła finansowania. Należy podkreślić, że obecna praktyka zarówno większych jak i mniejszych miast dostarcza już wielu godnych naśladowania rozwiązań, które powinny stać się inspiracją dla innych ośrodków miejskich.

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami i rekomendacjami ułatwiającymi wdrożenie zintegrowanego podejścia do polityki miejskiej uwzględniającego cele klimatyczne. W  tekście wykorzystano uwagi z dyskusji z przedstawicielami samorządów miejskich i innych interesariuszy na spotkaniach w Warszawie i Katowicach zorganizowanych w 2019 r.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter