Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polska wobec nowych obywateli - ewaluacja funkcjonowania systemu nadawania obywatelstwa polskiego


Opis projektu:
 
Projekt na na celu ewaluację nowej ustawy o obywatelstwie polskim, która weszła w życie 15 sierpnia 2013 roku. Włączenie postępowania administracyjnego, skrócenie okresu kwalifikującego oraz ustanowienie prawa do obywatelstwa miały ułatwić proces naturalizacji. Z nową ustawą wiązano duże nadzieje - przede wszystkim zwiększenie liczby naturalizowanych obywateli, bardziej przejrzystą procedurę oraz łatwiejszy dostęp do obywatelstwa dla grup istotnych z punktu widzenia polskiej polityki migracyjnej. Rok obowiązywania ustawy skłania do oceny stopnia w jakim ustawa spełnia swoje zadania – zarówno z punktu widzenia państwa polskiego, jak też przede wszystkim samych migrantów. Jak dotąd nie przeprowadzono kompleksowej ewaluacji zmian, jakie przyniosła nowa ustawa, w szczególności w zakresie trudności, które obecna procedura przedstawia dla osób wnioskujących. Proponowana ewaluacja będzie stanowić rozwinięcie działań prowadzonych przez ISP w zakresie oceny działania ustawy oraz możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych.
 
Cele projektu:

1.       Porównanie przepisów prawnych i procedur w zakresie przyznawania obywatelstwa w Polsce, krajach wyszehradzkich i wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej w celu wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie mogących znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji cudzoziemców w Polsce.

2.       Pogłębiona analiza praktyki urzędniczej i procedur naturalizacyjnych w Polsce w celu wypracowania rekomendacji w obszarze usprawnienia i zwiększenia przejrzystości obecnie obowiązujących procedur.

3.       Zwiększenie świadomości i wiedzy cudzoziemców co do ich praw i obowiązków w procedurze nabywania polskiego obywatelstwa. 


Publikacja:

Polska wobec nowych obywateliPolska wobec nowych obywateli
Karolina Grot, Piotr Kaźmierkiewicz (red.)  

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter