Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Nowa polska migracja do Niemiec – perspektywa lokalna


Projekt „Nowa Polska Migracja do Niemiec – Perspektywa Lokalna” zakłada zdiagnozowanie sytuacji polskich migrantów po 2004 r. w rejonach przygranicznych Niemiec. Od czasu zjednoczenia Niemiec, we wschodnich terenach przygranicznych kraju postępuje zjawisko wyludnienia w wyniku suburbanizacji i emigracji na zachód. Tym samym, polska emigracja na tych terenach ma zupełnie wyjątkowy charakter, co objawia się w akceptacji władz, która upatruje w tym zjawisku szansę powrotu do równowagi ekonomicznej oraz rozwoju swoich regionów, przy, utrudniających integrację, wciąż dominujących uprzedzeniach i stereotypach w stosunku do Polaków.
 
Celem projektu jest opisanie „nowej” migracji polskiej do Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru lokalnego w rejonie przygranicznym. Ponadto, długofalowym zamierzeniem jest zainicjowanie szerszej debaty na temat integracji imigrantów z Polski w Niemczech oraz wizerunku Polaka kształtowanego przez niemiecką prasę regionalną.

 
Partner: Instytut Geografii Regionalnej w Lipsku (IfL)
Termin realizacji: 01.06.2011-01.05.2012
Grantodawca: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter