Czym ma być Branżowa Sieć Współpracy?

Branżową Siecią Współpracy nazywamy budowaną w ramach projektu sieć organizacji migranckich, tj. organizacji tworzonych przez osoby z doświadczeniem migracji do Polski i prowadzące tu działalność na ich rzecz. Mogą to być zarówno zarejestrowane fundacje lub stowarzyszenia, jak i grupy nieformalne. Zakładamy również możliwość włączenia do prac Sieci pojedynczych osób, które dopiero myślą o rozwinięciu własnej działalności społecznej, oraz takich, które prowadziły ją w przeszłości i z jakiegoś powodu zdecydowały się ją zawiesić. 


Na czym ma polegać udział Branżowej Sieci Współpracy w projekcie?

Podstawowym celem projektu jest rozwój organizacji migranckich działających w Polsce i umożliwienie ich większego wpływu na życie społeczne. Cel ten chcemy realizować poprzez dostarczenie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat aktualnej sytuacji organizacji migranckich oraz opracowanie strategii rozwoju tych organizacji i włączania ich do głównego nurtu życia społecznego. Innymi słowy, w ramach projektu powinny powstać dwa dokumenty. Aby były one jak najbardziej rzetelne i prezentowały sytuację organizacji migranckich jak najpełniej, ważne jest dla nas włączenie w proces powstawania tych dokumentów samych organizacji migranckich – i to jest właśnie główny cel budowania Sieci. Chcemy, aby była ona ciałem konsultującym badania w ramach projektu i uczestniczącym w opracowaniu rekomendacji dotyczących rozwoju organizacji migranckich i zwiększania ich wpływu na życie społeczne. W odniesieniu do konsultowania badań chodzi nam w szczególności o:
  • Udział w organizowanych co ok. kwartał spotkaniach online służących dyskusji na temat poszczególnych faz badań;
  • Określenie głównych obszarów badawczych;
  • Pomoc w wyborze głównych pytań badawczych;
  • Udział w ewaluacji wyników badań; 
  • Udział w sformułowaniu głównych wniosków i rekomendacji, które zostaną zawarte w raporcie;

Czym jeszcze będzie zajmować się Sieć?

Oprócz spotkań online służących omawianiu poszczególnych etapów realizacji projektu, w tym zwłaszcza prac nad raportem na temat sytuacji organizacji migranckich oraz strategii rozwoju organizacji migranckich i zwiększania ich wpływu na życie społeczne zorganizujemy w ramach projektu 6 stacjonarnych spotkań organizacji, które włączą się w prace Sieci. Spotkania te, mające charakter warsztatowy, będą organizowane w różnych ośrodkach i będą służyć integracji sektora organizacji migranckich, wymianie doświadczeń i informacji, wzajemnej inspiracji oraz wspólnej pracy nad rozwojem kompetencji umożliwiających rozwój organizacji migranckich. 

Zakładamy, że do Sieci włączą się organizacje z całej Polski, reprezentujące różne społeczności migranckie i mające różne doświadczenia działania w ramach tzw. trzeciego sektora. 

Powrót do głównej informacji o projekcie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter