Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Rusza nabór na stypendia w ramach Programu Stypendialnego ISP „Nauka i Społeczeństwo”!


Instytut Spraw Publicznych ogłasza nabór na stypendium do Programu Społeczeństwo i Demokracja.

Program „Nauka i Społeczeństwo” umożliwia młodym badaczom wykorzystanie ich wiedzy, pomysłów i umiejętności w służbie publicznej poprzez udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez ISP. Ideą stypendium jest przygotowanie młodych naukowców do pracy eksperckiej. Oprócz udziału w bieżącej pracy badawczej Instytutu, szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności pisania tekstów analitycznych skierowanych do decydentów i środowisk opiniotwórczych, rozpowszechnianie prac Instytutu na konferencjach, seminariach i w środkach masowego przekazu.


Okres trwania stypendium – 6 miesięcy.
 
Początek: październik 2015
 
Stypendystom oferujemy:

 • możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinach ważnych z perspektywy polityki publicznej,
 • współpracę przy realizacji interesujących projektów realizowanych przez renomowany think-tank,
 • udział w międzynarodowych projektach badawczych, spotkaniach i konferencjach,
 • nabycie doświadczenia w praktycznej pracy w nowoczesnym ośrodku badawczym,
 • indywidualną opiekę Kierownika Programu,
 • elastyczne godziny pracy w ramach stypendium (około 3 dni w tygodniu),
 • miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto.

 
Stypendysta(-tka) Programu Społeczeństwo i Demokracja będzie zaangażowany(a) w:
 

 • współpracę badawczą przy projekcie „Przejrzystość wyborów samorządowych w Europie Środkowo-Wschodniej” współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości,
 • opracowanie analizy porównawczej dotyczącej przejrzystości finansowania kampanii wyborczych do samorządu w Polsce, Słowacji i Słowenii na podstawie zgromadzonego materiału badawczego z monitoringu, uwzględniającą również odniesienie do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach europejskich
 • opracowanie angielskiego tekstu ww. analizy do publikacji drukiem
 • formułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych zmian w finansowaniu kampanii wyborczych w Polsce i innych krajach w Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowanie policy paper na ww. temat
 • monitoring debaty publicznej oraz litery i funkcjonowania prawa w zakresie finansowania polityki, w szczególności w odniesieniu do finansowania kampanii wyborczych
 • promocję prowadzonych działań analitycznych w mediach i na konferencjach, w tym w merytoryczne przygotowanie i organizację konferencji podsumowującej monitoring i prace analityczne dotyczące przejrzystości finansowania wyborów do samorządów lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • bieżącą działalność Programu Społeczeństwo i Demokracja, obejmującą m.in. współpracę z zespołem Programu przy organizacji seminariów i konferencji oraz przygotowywanie wniosków grantowych.
 • przygotowanie co najmniej raz w miesiącu materiałów na stronę internetową ISP związanych z prowadzonymi działaniami; 

Od kandydata(-tki) oczekujemy:

 • ukończonych studiów wyższych magisterskich bądź rozpoczętych doktoranckich (preferowane dziedziny to prawo, nauki polityczne),
 • dobrej znajomości problematyki międzynarodowych standardów korzystania z politycznych praw człowieka; praw obywatelskich zawartych w Konstytucji RP; obowiązującego w Polsce prawa regulującego działalność partii politycznych i zasady organizacji wyborów; funkcjonujących w Europie modeli organizacji procesów wyborczych i mechanizmów kontroli ich przebiegu oraz ich praktycznego zastosowania (także w Polsce)
 • zaawansowanych umiejętności analitycznych
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym tworzenia anglojęzycznych tekstów analitycznych
 • umiejętności pracy samodzielnej  oraz zespołowej

 
Dodatkowe atuty kandydata(-tki):

 • posiadanie publikacji podejmujących jeden lub kilka z wyżej wymienionych tematów, w tym przygotowanych w języku angielskim
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
 • znajomość drugiego języka obcego

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 

 • list motywacyjny,
 • życiorys (z wymienionymi publikacjami, wystąpieniami publicznymi),
 • tekst własnego autorstwa o charakterze analitycznym napisany w języku angielskim (niebędący tłumaczeniem z jęz. polskiego), dotyczący tematyki społeczno-politycznej wraz z informacją na czyje zamówienie powstał, czy i gdzie został opublikowany

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymienionych dokumentów do dnia  30.09.2015 pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl W temacie prosimy zaznaczyć: Stypendium w Programie Społeczeństwo i Demokracja.
 
Więcej informacji o działalności Programu Społeczeństwo i Demokracja kandydaci mogą znaleźć na stronie www.isp.org.pl. Dodatkowe informacje o warunkach stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 022 5564266 (lub 5564282), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz na stronie: www.isp.org.plw zakładce o Programie Stypendialnym „Nauka i Społeczeństwo”.
 
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter