Ekonomia szyta na miarę

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Mazowsze w działaniu


Dziś wpis trochę z innej perspektywy. Nie z odśnieżanej regularnie Szpitalnej, ale z pokrytego wielką czapą śniegu Tłuszcza, gdzie zakończyło się spotkanie lokalnych grup działania działających na terenie Mazowsza.


Często postrzega się obszar Mazowsza jako region który nie stwarza warunków do rozwoju przedsiębiorczości, a także sami mieszkańcy nie są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz społeczności lokalnej. Gdy podczas warsztatów padła taka właśnie teza na sali momentalnie zawrzało i posypały się opowieści o projektach wspierających rozwój lokalny i o powstałej w ich wyniku zmiany w społeczności.

Oczywiście nie wszystkie lokalne grupy działania czy też lokalne inne organizacje pozarządowe wykorzystują w pełni swój potencjał przede wszystkim ze względu na jeszcze w dalszym ciągu słabo rozwinięte sieci współpracy między organizacjami a samorządem gminnym, a także skomplikowane procedury wiążące się z realizacją projektów finansowanych z osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Popatrzyłam na działania podejmowane przez lokalne grupy z perspektywy szansy rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Nauka pieczenia chleba, wyrób oleju z orzechów laskowych, papryka jako lokalny produkt turystyczny - członkowie grup działania opowiadali o wielu inicjatywach na terenach wiejskich, które mogłyby się rozwijać w formie przedsiębiorczości społecznej.
 


               Paprykowy Szlak, czyli partnerstwo na rzecz promocji produktu turystycznego „Papryka Przytycka” stworzony na terenie działania stowarzyszenia „Razem dla Radomki"


Tereny wiejskie to naturalne obszary rozwoju dla przedsiębiorczości społecznej. Bogate w zasoby kulturowe (obyczaje, stroje i motywy ludowe, rzemiosło czy tradycyjne potrawy) i przyrodnicze w oparciu o które można rozwijać przedsiębiorczość społeczną na tych terenach.

Oprócz podmiotów które mogłyby działać w obszarze odtwarzania lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozwoju lokalnego sektora usług turystycznych, na terenach wiejskich istnieje duża potencjał rozwoju dla przedsiębiorstw społeczne świadczących usługi społeczne (usługi opiekuńcze,  edukacyjne).  A każde z tych przedsiębiorstw przede wszystkim tworz y lokalne miejsca pracy i aktywizuje osoby, któe często od dłuższego czasu są bezrobotne.

 LGD poprzez znajomość kontekstu lokalnego i dostęp do źródeł finansowania mogą odegrać dużą rolę w animowaniu powstawania nowych inicjatyw przedsiębiorczości społecznej na wsi. A dzięki formule partnerskiej funkcjonujące już przedsiębiorstwa społeczne mogą być członkami LGD i brać udział w kształtowaniu kierunków rozwoju terenu na którym działa grupa. Jednym z wspólnych działań może być stworzenie Lokalnych Staregii Integracji Społecznej, która wyznaczałaby kierunki działań przyczyniających się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

A jak będzie wyglądała rzeczywistość po 2013? Lokalne grupy z niepokojem patrzą na proces kształtowania dokumentów strategicznych dotyczących funduszy unijnych na lata 2014-2020 i wskazują na szereg kwestii problemowych. Jak będą funkcjonowały lokalne grupy działania w nowym okresie programowania? Jaka będzie rola LGD w kontekście pojawiającego się w propozycjach dotyczących przyszłego okresu programowania mechanizmu nazwanego Community-led local development (CLLD), czyli „rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”?

Dziś w Warszawie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje ostatnią z regionalnych konferencji konsultacyjncyh Założeń Umowy Partnerstwa, która jest najważniejszym dokumentem określającym zasady wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter