Wydarzenia
luty 11 10:00

Ochrona standardów pracy przez współ-egzekwowanie (co-enforcement)

W ramach projektu SPLIN przeprowadzono badanie roli partnerów społecznych w kontrolowaniu i egzekwowaniu standardów pracy często we współpracy z inspektoratami pracy lub innymi organami wdrażającymi. W centrum zainteresowania znalazły się dwie branże: sektor budownictwa, w którym opisano innowacyjne przykłady takiej współpracy w Austrii, Polsce i Hiszpanii (region Asturia), oraz sektor transportu morskiego, w którym działa sieć inspektoratów Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) współpracujących z władzami krajowymi (inspekcją portową i inspektoratami pracy) oraz związkami zawodowymi w Hiszpanii, Finlandii i Polsce.

W obu sektorach osiągnięto obiecujące wyniki w zakresie poprawy przestrzegania przepisów dotyczących BHP, formy zawieranych umów (w kontekście unikania fałszywego samozatrudnienia i zatrudnienia niepracowniczego), wypłacania uzgodnionego wynagrodzenia oraz lepszego informowania pracodawców i pracowników o przepisach w wymienionych obszarach. Skuteczna współpraca między partnerami społecznymi i inspektoratami pracy była kluczowym czynnikiem sukcesu. Przedstawione w raporcie przykłady mogą służyć jako wzorowe studia przypadku przeciwdziałania i ograniczania nieuczciwych praktyk.

Konferencja podsumowująca adresowana jest nie tylko do wszystkich partnerów i uczestników projektu, w tym przedstawicieli partnerów społecznych, ale także do inspektorów pracy i szerokiego środowiska badawczego. Jej celem jest omówienie wyników badania i przedstawienie wniosków w zakresie polityk publicznych adresujących problem skutecznego egzekwowania standardów pracy w sektorach najbardziej narażonych na naruszanie ustalonych warunków pracy. Będzie ona okazją do upowszechnienia i krytycznej oceny wniosków płynących z badania w dialogu z kluczowymi interesariuszami ze środowisk akademickich, instytucji Europejskich i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Konferencja będzie tłumaczona na język angielski, hiszpański, niemiecki i polski.

Tutaj znajduje się program konferencji

Proszę kliknąć tutaj, aby zarejestrować się na konferencję 

Wszystkie publikacje projektu SPLIN są dostępne na stronie: http://splin.forba.at/

Zapisz się do newslettera
Newsletter