Rok publikacji: 2019
Europa

Wspólny kierunek, różne perspektywy Polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje oraz porządek światowy Barometr Polska-Niemcy 2019

Pobierz
Główne wnioski:
 
  • Polacy i Niemcy podobnie oceniają obecnie stan stosunków polsko-niemieckich: 59% Polaków i 60% Niemców twierdzi, że relacje są dobre, z kolei 23% Polaków i 27% Niemców postrzega ich stan jako zły. W ostatnich latach opinie Niemców ulegały znacznym wahaniom. W ciągu minionego roku odsetek pozytywnych opinii Polaków spadł o pięć punktów procentowych, ale odsetek pozytywnych opinii Niemców wzrósł aż o dwadzieścia dziewięć punktów procentowych.
  • Zarówno Polacy, jak i Niemcy chcą, aby ich kraj nastawiał się w relacjach z państwem sąsiada na współpracę. Po raz pierwszy twierdzi tak wyższy odsetek Niemców (61%) niż Polaków (51%). Blisko jedna trzecia badanych w obu krajach preferuje zdecydowaną obronę narodowych interesów.
  • Polacy i Niemcy dostrzegają wpływ drugiej wojny światowej na wzajemne relacje, spada jednak odsetek badanych twierdzących, że jest on silny: w Polsce z 43% w 2008 roku do 32% obecnie, w Niemczech z 34% w 2008 roku do 22% obecnie. O tym, że druga wojna światowa nie ma żadnego wpływu na wzajemne relacje, jest przekonanych 14% Polaków i 19% Niemców.
  • Prawie połowa polskich respondentów uważa, że cierpienia i ofiary Polaków, jakich doświadczyli w swojej historii, nie zostały uznane przez międzynarodową opinię publiczną (46%), podczas gdy w Niemczech takich opinii jest o połowę mniej (21%). Większość Niemców uważa, że cierpienia te zostały odpowiednio uznane (62%).
  • Polacy są podzieleni w ocenach tego, czy wkład ich kraju i narodu w obalenie komunizmu i przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej został przez międzynarodową opinię publiczną wystarczająco uznany. Największa grupa – 41% badanych – udziela na to pytanie odpowiedzi negatywnej, z kolei 35% twierdzi, że do takiego uznania doszło.
  • Niemcom trudno ocenić wpływ Polski i Polaków na obalenie komunizmu i przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Największa grupa badanych Niemców (42%) dostrzega taki wpływ (w tym 13% uznaje go za bardzo duży), jedna trzecia uważa, że nie jest on ani duży, ani mały (36%), a 10% twierdzi, że jest on niewielki lub żaden.
  • Polacy (75%) są częściej niż Niemcy (63%) przekonani, że przystąpienie Polski i innych krajów regionu do NATO przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa w Europie. Podobnie kształtują się opinie na temat skutków wejścia Polski i państw regionu do Unii Europejskiej – 76% Polaków uważa,że przyczyniło się ono do rozwoju gospodarczego i stabilizacji politycznej w Europie. Sądzi tak również 64% Niemców.
  • Polskie i niemieckie oceny wkładu kluczowych aktorów porządku światowego w jego stabilizację są zbliżone w wypadku Unii Europejskiej, Rosji i Chin, ale zdecydowanie różne w wypadku Stanów Zjednoczonych. Porównywalnie kształtuje się stosunek do przywódców światowych – Polacy zdecydowanie lepiej oceniają Donalda Trumpa (47% pozytywnie) niż Niemcy (15%). Niemcy z kolei najlepiej oceniają Emmanuela Macrona (68%), a następnie szefową własnego rządu (61%). Polacy częściej dobrze postrzegają Angelę Merkel (48%), gorzej jednak francuskiego prezydenta (39%). Władimir Putin zbiera pozytywne opinie u 18% Polaków i 29% Niemców.
  • Po polskiej stronie wyraźnie widać różnice między odpowiedziami wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Europejskiej.
Key conclusions: Common Direction, Different Perspectives Polish and German views on their mutual relations, Europe and the world order 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter