Rok publikacji: 2021

Wpływ planowanego zwiększenia płacy minimalnej w latach 2020-2024 na wynagrodzenia, zatrudnienie i inflację w Polsce

Pobierz publikację:
Jakie będą makroekonomiczne efekty zapowiedzianego w 2019 r. znaczącego wzrostu płacy minimalnej w Polsce z 2250 zł w 2019 r. do 4000 zł w 2023 r.? Czy silne zwiększenie minimalnego wynagrodzenia spowoduje przyspieszenie wzrostu płac w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie? Czy znaczący skumulowany wzrost płacy minimalnej spowoduje pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw i skłoni je do ograniczenia zatrudnienia? Czy wzrost kosztów pracy na skutek zwiększenia minimalnego wynagrodzenia wywoła wzrost inflacji?  
 
Wyniki modelowania ekonometrycznego i przeprowadzonych symulacji wskazują, że zapowiedziana podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie oddziaływała w kierunku zwiększenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w różnych działach gospodarki. Można również oczekiwać znaczącego negatywnego wpływu podwyżki płacy minimalnej na zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a także umiarkowanie negatywnego wpływu zwiększenia minimalnego wynagrodzenia na liczbę pracujących poza rolnictwem. Nieznaczny będzie natomiast wpływ podniesienia płacy minimalnej na inflację.  
 
Uzyskane przez autorów wyniki i zaprezentowane wnioski dotyczące oddziaływania silnego skumulowanego wzrostu płacy minimalnej na równowagę makroekonomiczną mogą być pomocne w procesie kształtowania poziomu płacy minimalnej w Polsce w sposób kompleksowy, a więc uwzględniający zarówno siłę nabywczą płac i spójność społeczną, jak i stan rynku pracy i presję inflacyjną.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter