Rok publikacji: 2021
Polityka Społeczna

Witajcie europejskie standardy pracy! Miraże członkostwa w europejskich radach zakładowych

Pobierz publikację:

Raport poświęcony jest funkcjonowaniu europejskich rad zakładowych (ERZ) w korporacjach o zasięgu wspólnotowym, w których polscy pracownicy mają swoich przedstawicieli. 


Przedstawiono w nim wyniki badania przeprowadzonego w Polsce w drugiej połowie 2020 roku, obejmującego analizę literatury przedmiotu i aktów prawnych regulujących działanie ERZ oraz wywiady indywidualne i grupowe ze związkowcami - członkami rad, przedstawicielami pracodawców i ekspertami.

Z badania wyłania się złożony obraz dialogu społecznego w wymiarze międzynarodowym, zaś ocena funkcjonowania samych rad nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, w opinii wielu związkowców udział w nich wzmacnia pozycję polskich reprezentantów pracowników względem krajowych menedżerów i umożliwia uzyskiwanie z wyprzedzeniem cennych informacji dotyczących planowanych przekształceń w korporacjach, mogących wpływać na sytuację pracowników w polskich filiach. Sprzyja również rozwijaniu kultury dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstw, uczy związkowców efektywnego udziału w nim, a także pozwala im uzyskać szersze spojrzenie na funkcjonowanie firmy w wymiarze międzynarodowym i zapoznawać się z zagranicznymi dobrymi praktykami w obszarze zbiorowych stosunków pracy.

Z drugiej strony, ERZ bywają źródłem rozczarowania zwłaszcza dla tych związkowców, którzy liczyli na wyrównywanie dzięki nim standardów zatrudnienia między oddziałami zlokalizowanymi w Europie Zachodniej i nowych krajach członkowskich, prowadzenie międzynarodowych rokowań zbiorowych czy zaradzanie lokalnym bolączkom poprzez próby wnoszenia ich na agendę rady w obliczu słabości dialogu społecznego na poziomie krajowym. Nie zawsze również przedstawiciele pracowników z różnych państw są w stanie zdobyć się na ponadgraniczną solidarność w relacjach z pracodawcą.


Raport powstał w ramach międzynarodowego projektu badawczego "Improving the equality and level of the representation of employees through organisational assimilation and the efficient use of the EWC instrument by parties interested in industrial relations", współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Celem projektu jest promowanie europejskich rad zakładowych (ERZ) wśród pracowników i związkowców w korporacjach transnarodowych o zasięgu wspólnotowym, w których zgodnie z unijnym ustawodawstwem te ciała konsultacyjno-informacyjne mogą być powoływane. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter