Rok publikacji: 2018
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju

Pobierz publikację:
Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 roku przyjęło rezolucję zatytułowaną Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Cele zrównoważonego rozwoju wypracowane przez ONZ, zwane w skrócie Agendą 2030, stanowią istotną wytyczną dla całego świata co do podejmowania działań rozwojowych tak, aby one służy zarówno bieżącemu, jak i przyszłym pokoleniom. Dotyczy ona instytucji międzynarodowych, agend krajowych, samorządów regionalnych i lokalnych przedsiębiorców oraz społeczeństwa obywatelskiego. Obejmują one 17 celów strategicznych i 169 celów szczegółowych oraz 230 wskaźników, które dotyczą zarówno sfery społecznej oraz gospodarczej, jak i środowiska przyrodniczego. Wszystkie kraje zobowiązane są przełożyć i wdrożyć ten program, bez względu na poziom rozwoju.

Niniejsza publikacja jest owocem współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, które wspólnie zrealizowały projekt pt. Spotkanie organizacji zainteresowanych celami zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jego celem było upowszechnienie w Polsce Agendy 2030, tak aby stanowiła ona istotny element kształtowania polityki rozwoju w trzech wymiarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Chodzi nie tylko o to, aby administracja centralna brała je pod uwagę, lecz także, by stanowiły one punkt odniesienia działań samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Punktem wyjścia do przygotowania niniejszej publikacji były cztery debaty, w których łącznie uczestniczyło 71 osób. Reprezentowały one instytucje eksperckie (32 uczestników), pozarządowe organizacje (17), administrację centralną (8), uczelnie wyższe (8) i świat biznesu (6). Spotkania te dotyczyły następujących zagadnień:

•    Sprawiedliwego przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji.
•    Sprawiedliwego przejścia do gospodarki i społeczeństwa sprzyjających włączeniu społecznemu.
•    Równości kobiet i mężczyzn oraz upodmiotowienia kobiet jako kluczowego zagadnienia dla wdrażania zrównoważonego rozwoju
•    Przejścia do zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Publikacja powstała w ramach projektu Wyzwania globalne - Agenda 2030, a kontekst Polski

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter