Rok publikacji: 2012

Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich– stan obecny i perspektywy

Pobierz publikację:
Pomimo, iż od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej upłynęło już 15 lat, z podmiotowego prawa do petycji określonego w art. 63, obywatele oraz inne uprawnione podmioty wciąż nie mogą skutecznie korzystać. Należy przy tym podkreślić, iż prawo petycji, które ma długą tradycję w Polsce i na świecie, uznane zostało przez polskiego ustrojodawcę za jedno z najistotniejszych praw jednostki, które wpisuje się w zasadę demokracji partycypacyjnej oraz dialogu społecznego i ma przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez uspołecznienie procesu decyzyjnego. Stanowi ono również środek służący ochronie praw i wolności jednostki. Konstytucja bardzo szeroko ujmuje zarówno krąg podmiotów uprawnionych do przedkładania petycji, jak i podmiotów, do których petycje mogą być składane, wskazując również, iż mogą być one przedkładane w interesie własnym, interesie publicznym, jak i innych osób, o ile wyrażą na to zgodę.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter