Rok publikacji: 2013

Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce

Pobierz publikację:
Raport z badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego zrealizowanego przez Instytut Spraw Publicznych to pierwsza próba kompleksowego ujęcia tego zjawiska, istniejącego w Polsce od połowy lat 90. XX w., w oparciu o dane empiryczne. Nie zbadany dotąd obszar eksplorowano, konfrontując ze sobą doświadczenia i opinie usługodawców, beneficjentów
i instytucji wspierających poradnictwo. Autorzy publikacji zwracają szczególną uwagę na bariery ograniczające rozwój bezpłatnej pomocy prawnej, których efektem jest tymczasowość i doraźność podejmowanych działań.

Analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła sformułować rekomendacje w zakresie optymalnego modelu poradnictwa w Polsce, założeń polityki państwa i przyszłych badań. Trwające w Polsce od ponad dziesięciu lat dyskusje nad modelem bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wskazywały nie tylko na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych, ale też brak kompleksowych badań na temat funkcjonującego poradnictwa, jego
skali, potencjału, efektywności, zapotrzebowania na usługi poradnicze. Podjęte przez ISP badanie lukę tę wypełnia, dostarczając pogłębionej wiedzy na temat podmiotów poradniczych, ich klientów i instytucji wspierających poradnictwo.
 
(z recenzji dr hab. Jolanty Arcimowicz)

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter