Rok publikacji: 2019
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Analiza społeczno-polityczna

Pobierz publikację:
Oddajemy do rąk czytelników publikację poświęconą społecznym, ekonomicznym i środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce oraz głównym wyzwaniom związanym z transformacją rolnictwa w tym kierunku. Prezentowane opracowanie podsumowuje wyniki działań badawczych zaprojektowanych i zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla w okresie od listopada 2018 do marca 2019 roku. Ich głównym celem było przede wszystkim zidentyfikowanie perspektyw rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce, a w dalszej kolejności zaproponowanie rozwiązań pozwalających na podjęcie działań na rzecz jego upowszechnienia.

Prezentowane opracowanie składa się z dwóch głównych części.

W pierwszej z nich przybliżamy przyjęty przez nas sposób rozumienia zrównoważonego rolnictwa, by nakreślić ramy prowadzonych w dalszych częściach analiz. Prezentujemy też wybrane dane charakteryzujące polskie rolnictwo, w tym mające znaczenie dla jego zrównoważenia. Analizujemy także odnoszące się do rolnictwa i jego wizji dokumenty programowe najważniejszych polskich partii politycznych.

Druga część zawiera omówienie przeprowadzonych badań terenowych, a kolejne jej rozdziały są poświęcone różnym uwarunkowaniom rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Przyglądamy się w nich więc aspektom społecznym, zwracając między innymi uwagę na zidentyfikowane w badaniach problemy związane z prowadzeniem produkcji rolnej oraz funkcjonowaniem całego sektora gospodarki rolnej i żywnościowej w Polsce. Opisujemy ponadto środowiskowe aspekty prowadzenia zrównoważonego rolnictwa, wskazując na to, w jaki sposób kwestie środowiskowe postrzegają i oceniają rolnicy, a także jaka jest ich wiedza i świadomość w odniesieniu do tych kwestii. Przyglądamy się też temu, jak badani przez nas rozmówcy oceniają wsparcie dostępne w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej i jaki jest pożądany przez nich kierunek zmian w przyszłej wspólnej polityce rolnej.

Całość publikacji zamykają podsumowanie i rekomendacje, których realizacja może wesprzeć transformację polskiego rolnictwa w kierunku bardziej zrównoważonym.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter