Rok publikacji: 2022
Polityka Społeczna

Dylemat wygaszenia emerytur pomostowych. Interdyscyplinarna analiza stanu obecnego oraz rekomendacje na przyszłość

Pobierz publikację:
W opracowaniu skupiliśmy się na ustaleniu sytuacji faktycznej pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie dostępnych źródeł. Wobec stwierdzenia niedostatecznej liczby opracowań tematu, w trzeciej części rekomendujemy badania, które naszym zdaniem powinny zostać przeprowadzone w celu rozstrzygnięcia tytułowego dylematu. Pomóc w wypracowaniu rozwiązania tytułowego problemu mają również wskazane w tej samej części tematy odnoszące się do ochrony pracy uciążliwej.

Badania opisane w niniejszym raporcie opierają się głównie na analizie materiałów zastanych, w tym przede wszystkim materiałów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, ustawodawstwa wraz z uzasadnieniami, oficjalnej i dostępnej dokumentacji oraz literatury przedmiotu w zakresie funkcjonowania systemu emerytur pomostowych w Polsce. Analiza ta pozwoliła na wychwycenie głównych trendów statystycznych i finansowych oraz opis funkcjonowania systemu po jego wprowadzeniu w 2009 r. W celu lepszego opisania stanu zastanego i poszukiwania dodatkowej dokumentacji skontaktowano się z kilkoma reprezentantami strony pracowniczej i instytucjami działającymi w sferze przedmiotowej niniejszego badania. Odpowiedzi uzyskano od dwóch osób reprezentujących stronę związkową. Nie były to jednak ustrukturyzowane wywiady jakościowe, a rozmowy naprowadzające na kluczowe problemy i wyzwania. Przygotowując raport autorzy postawili hipotezę zgodnie z którą rekomendacje dotyczące przyszłych rozwiązań w badanym zakresie mogą zostać stworzone wyłącznie na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań obejmujących swoim zakresem pełnię zagadnienia, a więc także informacje dotyczące zdrowia, możliwości przekwalifikowania i dalszego trwania życia beneficjentów. Konieczne jest też ponowne przeanalizowanie warunków, na podstawie których poszczególne zawody wpisywane są na listę.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter