Rok publikacji: 2023
Polityka Społeczna

Don’t GIG Up, Never! Raport końcowy

Pobierz publikację:
Niniejszy raport końcowy stanowi część projektu „Don’t GIG Up, Never!” koncentrującego się na analizie warunków pracy pracowników platformowych. Jego celem jest omówienie najważniejszych wniosków z badania obejmującego przegląd debaty publicznej, a także analizy trzech studiów przypadku cyfrowych platform, z krajów objętych badaniem: Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch. Raport zawiera także rekomendacje w zakresie polityk publicznych nakierowanych na rozwiązanie zdiagnozowanych luk i problemów.

Projekt, współfinansowany jest przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i łączenia Społecznego Komisji Europejskiej, ma na celu poprawę wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat roli, jaką związki zawodowe i dialog społeczny mogą odegrać w odniesieniu do ochrony osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform zatrudnienia, w oparciu o wiedzę zgromadzoną w ramach projektu „Don’t GIG Up!” (2018-2020)
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter