Rok publikacji: 2024
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Czas na zmiany. Czego oczekują Polki i Polacy w wybranych kwestiach społecznych oraz jak docierać do nieprzekonanych

Pobierz publikację:
W niniejszym raporcie koncentrujemy się na dwóch głównych blokach tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje opinie Polek i Polaków dotyczące najpoważniejszych problemów w kraju oraz ich poglądy na wybrane tematy społeczne. Ta część analizy jest poświęcona nastrojom społecznym obywatelek i obywateli kraju, wychodzącym tym razem poza ogólną ocenę systemu politycznego i kształtującym się w obliczu głębszych problemów, z którymi się mierzą w życiu codziennym. Mogliśmy w ten sposób skonfrontować głośne medialnie kwestie z ich faktycznym odbiorem społecznym i ustalić hierarchię problemów Polek i Polaków o różnych zmiennych demograficznych.

Drugi blok tematyczny w tym raporcie jest z kolei pochodną naszej współpracy z wybranymi koalicjami organizacji społecznych w ramach Central Europe Civic Engagement Project (CECEP, Program Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej). Jest to pięcioletnia inicjatywa promująca zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek w procesy polityczne przez wzmocnienie ich kompetencji własnych oraz wymianę doświadczeń z innymi grupami z Europy Środkowej. Koordynatorem całego programu jest National Democratic Institute (NDI), a Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest głównym partnerem tego projektu w Polsce. Do zadań ISP należy wsparcie wybranych koalicji organizacji obywatelskich działających w Polsce w rozwoju ich potencjału oraz kompetencji z zakresu rzecznictwa i prowadzenia działań komunikacyjnych skierowanych do wybranych grup społecznych.

Podczas pierwszego okresu realizacji programu razem ze wspieranymi koalicjami skupiamy się na działaniach w dziedzinie edukacji, w dostępie różnych grup marginalizowanych w społeczeństwie do przysługujących im praw konstytucyjnych, na ochronie rzek w Polsce, w aktywności miejskiej skupionej szczególnie na rozwoju przestrzeni zielonych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji mniejszości etnicznych, narodowych i osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. Omawiana w dotyczącym tych kwestii rozdziale tego raportu tematyka badania obejmująca sprawy ważne dla organizacji społecznych pokrywa się z najważniejszymi tematami podejmowanymi przez koalicje wspierane w projekcie CECEP.

Z wyników tego badania organizacje skorzystały jeszcze przed wyborami z października 2023 roku do przygotowania lub dopracowania ich działań rzeczniczych i komunikacyjnych. Celem prezentowanego teraz raportu jest dostarczenie wskazówek pozwalających na zrozumienie działań i kierunków rozwoju polityk publicznych w kraju, jakie warto podjąć, aby wprowadzić jakościową zmianę codziennego życia obywatelek i obywateli. Równocześnie badanie to może stać się ważnym źródłem informacji dla organizacji i instytucji z wielu dziedzin aktywności obywatelskiej. Nie tylko określa ono postawy Polek i Polaków wobec polityki rządu czy kierunku rozwoju kraju, ale wskazuje też konkretne rozwiązania i postulaty, jakie preferowaliby w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz do dalszej dyskusji nad omawianymi w nim zagadnieniami!
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter