Rok publikacji: 2010

Co trzeba zmienić w systemie ochrony zdrowia? Rekomendacje opracowane na podstawie opinii panelu ekspertów

Pobierz publikację:

Przesłanką podjęcia prac nad prezentowanym raportem było przekonanie o konieczności reorientacji polityki zdrowotnej państwa. Przede wszystkim należy odejść od doraźnego trybu podejmowania decyzji i zastąpić go tworzeniem całościowej polityki zdrowotnej, skoordynowanej z innymi politykami i opartej na racjonalnych przesłankach. Raport wskazuje obszary polityki zdrowotnej, w których wprowadzenie istotnych zmian jest niezbędnym warunkiem sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Główną rekomendacją niniejszego raportu jest zmiana sposobu kształtowania polityki zdrowotnej na podstawie przyjętej strategii, opartej na uporządkowanych założeniach i podporządkowanych im celach. Strategia ta powinna być, po pierwsze, odzwierciedlona w podejmowanych pracach legislacyjnych, po drugie – konsekwentnie realizowana. Ustalanie celów strategii nie jest możliwe bez wdrożenia przejrzystego systemu monitorowania podejmowanych działań, którego obecnie nie ma. Wprowadzenie stabilnego systemu sprawozdawczości, funkcjonującego na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych o potrzebach zdrowotnych społeczeństwa, realizacji świadczeń, ordynowanych lekach czy zasobach kadrowych, pozwoli na racjonalne planowanie, stosowne do potrzeb. Przede wszystkim jednak stworzy podstawy kształtowania odpowiedzialnej polityki zdrowotnej, w której pacjenci będą się znajdować w centrum uwagi.

dr Anna Jaroń

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter