Status:

Projekt

Podziel się

Zrównoważone rolnictwo w Polsce


Zrównoważony rozwój rolnictwa to według definicji organizacji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO takie „wykorzystanie (…) zasobów naturalnych i zorientowanie technologii i instytucji, aby uzyskać zaspokojenie ludzkich potrzeb i przyszłych pokoleń”. Istotą zrównoważonego rolnictwa jest jednoczesna i harmonijna realizacja celów produkcyjnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Transformacja rolnictwa w kierunku zrównoważonym może napotykać na wiele trudności, wśród których można wskazać m.in. niski poziom świadomości ekologicznej zarówno rolników, jak i konsumentów oraz słabe zaplecze instytucjonalne dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego i wsparcia rolników w tym obszarze.

Celem prowadzonych w projekcie działań diagnostyczno-badawczych jest poznanie opinii rolników, przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych rolników oraz wybranych partii politycznych na temat możliwości rozwijania w Polsce zrównoważonego rolnictwa oraz głównych wyzwań z tym związanych. 

W szczególności chcemy dowiedzieć się:
  • jakie są perspektywy wprowadzenia w Polsce zrównoważonych form rolnictwa?
  • jaka jest świadomość różnych grup polskich rolników na temat rolnictwa zrównoważonego?
  • czy polscy rolnicy są gotowi zmienić sposób swojej pracy i zacząć wdrażać rolnictwo bardziej zrównoważone? Jakie argumenty mogłyby ich do tego zachęcić? Kto/jakie instytucje mogłyby ich w tym wesprzeć?
  • jaka jest opinia na temat zrównoważonego rolnictwa przedstawicieli społeczno-zawodowych organizacji rolników i czy podmioty te mają jakieś pomysły/wizję upowszechniania metod rolnictwa zrównoważonego? Czy kwestia ta pojawia się w programach partii politycznych?

Efekty prac można znaleźć w raporcie pt. “Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Analiza społeczno-polityczna”.

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter