Status:

Projekt

Podziel się

Zintegrowana polityka miejska wobec celów klimatycznych


Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do realizacji przyjętych przez UE celów klimatycznych, w tym m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz podniesienia efektywności energetycznej. Jednocześnie to miasta, które zużywają do 80% energii są istotnym źródłem problemu, ale też miejscem, gdzie leży jego rozwiązanie. Stąd też o tym, na ile Polska będzie w stanie zrealizować swoje zobowiązania klimatyczne będzie w znacznej mierze decydowała skuteczność polityk miejskich i lokalnie wdrażane rozwiązania. 

Ponieważ wymiary społeczny, ekonomiczny i środowiskowy są wzajemnie ze sobą powiązane, miasta muszą jednocześnie odpowiadać na wiele problemów  (starzenie się populacji, niedostatek odpowiednich mieszkań, zła jakość powietrza), a to nie jest możliwe bez zintegrowanego podejścia w planowaniu i wdrażaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym.  Tymczasem w praktyce polskie miasta wciąż nie mogą wyzwolić się z funkcjonowania w systemie silosowym. Spójność polityk rozpatrywana jest z reguły wewnątrzsektorowo.

Zadaniem projektu było ułatwienie przedstawicielom samorządów lokalnych  wdrożenia zintegrowanego podejścia do polityki miejskiej, tak by mogli realizować cele klimatyczne skuteczniej  i w zgodzie z zasadą sprawiedliwego przejścia. W tym celu opracowano stosowne rekomendacje i wskazówki. Zawierająca je Biała Księga została upowszechniona w samorządach miejskich, które będą mogły je wykorzystać w procesie planowania i aktualizacji polityk publicznych. 

Publikacja: Jak poprawiać jakość życia w mieście, chroniąc klimat? Zintegrowane podejście do polityki miejskiej

Opracowanie Białej Księgi zostało poprzedzone analizą danych zastanych oraz przedyskutowaniem wstępnych propozycji z interesariuszami w trakcie dwóch warsztatów – w Warszawie i Katowicach. 

Koordynator projektu: Małgorzata Koziarek
Eksperci projektu: Małgorzata Koziarek, Dominik Owczarek, Paulina Sobiesiak-Penszko
Okres realizacji: listopad 2018 – kwiecień 2019
Źródło finansowania: European Climate Foundation
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter