Status:

Aktualnie realizowany

Podziel się

Zintegrowana polityka miejska wobec celów klimatycznych


Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do realizacji przyjętych przez UE celów klimatycznych, w tym m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz podniesienia efektywności energetycznej. Jednocześnie to miasta, które zużywają do 80% energii są istotnym źródłem problemu, ale też miejscem, gdzie leży jego rozwiązanie. Stąd też o tym, na ile Polska będzie w stanie zrealizować swoje zobowiązania klimatyczne będzie w znacznej mierze decydowała skuteczność polityk miejskich i lokalnie wdrażane rozwiązania. 

Ponieważ wymiary społeczny, ekonomiczny i środowiskowy są wzajemnie ze sobą powiązane, miasta muszą jednocześnie odpowiadać na wiele problemów  (starzenie się populacji, niedostatek odpowiednich mieszkań, zła jakość powietrza), a to nie jest możliwe bez zintegrowanego podejścia w planowaniu i wdrażaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym.  Tymczasem w praktyce polskie miasta wciąż nie mogą wyzwolić się z funkcjonowania w systemie silosowym. Spójność polityk rozpatrywana jest z reguły wewnątrzsektorowo.

Celem projektu jest ułatwienie przedstawicielom samorządów lokalnych  wdrożenia zintegrowanego podejścia do polityki miejskiej, tak  by mogli realizować cele klimatyczne skuteczniej  i w zgodzie z zasadą sprawiedliwego przejścia.  W wyniku działań projektu otrzymają  oni wiedzę, rekomendacje i praktyczne wskazówki, które będą miały formę Białej Księgi i które będą mogli  wykorzystać w procesie planowania i aktualizacji miejskich polityk publicznych .
Planowane działania obejmują przygotowanie wstępnej propozycji Białej Księgi , które zostanie poprzedzone analizą danych zastanych, przedyskutowanie propozycji w trakcie dwóch warsztatów z interesariuszami, a następnie opracowanie i upowszechnienie finalnej wersji, uwzględniającej wnioski z tych warsztatów.

Koordynator projektu: Małgorzata Koziarek
Eksperci projektu: Małgorzata Koziarek, Dominik Owczarek, Paulina Sobiesiak-Penszko
Okres realizacji: listopad 2018 – marzec 2019
Źródło finansowania: [LOGOTYP] European Climate Foundation
Podziel się

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter