Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Uwarunkowania systemoweOpis projektu:
W Polsce przyjęto szereg uregulowań prawnych, finansowych i organizacyjnych, mających ułatwiać osobom niepełnosprawnym dostęp do rynku pracy, a pracodawcom dawać wymierne korzyści z ich zatrudniania. Pomimo tego system integracji społecznej osób niepełnosprawnych nie osiąga założonych celów, a efekty jego działania są niewspółmierne do ponoszonych nakładów.


W dotychczasowych badaniach dotyczących uwarunkowań zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w niewielkim stopniu uwzględniano zachowania i motywacje pracodawców. W konsekwencji nie były analizowane w sposób pogłębiony podobieństwa i różnice sytuacji pomiędzy odmiennymi kategoriami pracodawców z otwartego rynku pracy. Tymczasem dysfunkcja systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce w znacznym stopniu polega na tym, że zachowania pracodawców z otwartego rynku pracy są odwrotne od oczekiwań twórców systemu.


Zasadniczy cel realizowanego przez nas projektu stanowiło zdefiniowanie czynników kształtujących sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli pracodawców z otwartego rynku pracy. W tym kontekście istotne było poznanie najistotniejszych barier zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikających zarówno z przyjętych rozwiązań formalno-prawnych, jak i polityki personalnej przedsiębiorstw, a także motywacji różnego typu pracodawców, podejmujących decyzje o zatrudnieniu (lub unikaniu zatrudnienia) osób niepełnosprawnych, roli wsparcia otoczenia instytucjonalnego firm (przy uwzględnieniu takich czynników jak: typ własności firmy, wielkość, branża, kultura organizacyjna, struktura wykształcenia i kwalifikacji, a także rodzaj i zasięg rynku, na którym firma działa).


Zmierzając do realizacji założonych celów przeprowadziliśmy jakościowe i ilościowe badania pracodawców z otwartego rynku pracy.


Publikacje:
Podsumowanie przeprowadzonych prac badawczych zawiera publikacja pt. "Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców" pod red. Barbary Gąciarz i Ewy Giermanowskiej.

Wydaliśmy również dwa praktyczne poradniki dla pracodawców z otwartego rynku pracy pt. "Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną? Poradnik dla pracodawcy otwartego rynku pracy" oraz "Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak jest? Co można zmienić?"

Wydarzenia:

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji podsumowującej projekt zorganizowanej 16 października 2009 r.

Termin realizacji: lipiec 2008 – październik 2009 r.
Zespół ekspertów: dr Ewa Giermanowska, prof. Barbara Gąciarz, prof. Jerzy Bartkowski
Koordynator/badacz: Paulina Sobiesiak
Źródła finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ZakładUbezpieczeń Społecznych i Telekomunikacja Polska S.A.
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter