Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Udział organizacji pozarzadowych krajów Grupy Wyszehradzkiej w strategicznym zarzadzaniu sprawami publicznymi


Celem projektu było zbadanie kierunków rozwoju trzeciego sektora i wpływu organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne w Polsce. Badanie to miało charakter porównawczy i było prowadzone równolegle na Węgrzech, w Czechach oraz na Słowacji. Podstawą przeprowadzenia badań był opracowany przez międzynarodową grupę badaczy jednolity kwestionariusz problemowy. W każdym z krajów przeprowadzono około 30 wywiadów z kluczowymi przedstawicielami środowiska pozarządowego. Na podstawie zebranego materiału empirycznego, sporządzono raporty zawierające wnioski, propozycje zmian i strategię postępowania dla organizacji pozarządowych, tak, by przez swoje działania mogły efektywnie przyczyniać się do rozwoju społeczno-ekonomicznego.  Poniżej publikujemy raport zbiorczy w języku angielskim oraz raport dotyczący Polski w języku polskim.


Kierownik projektu: dr Magdalena Arczewska
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień 2007 – marzec 2008
Źródła finansowania: The Sasakawa Peace Foundation                                                                                                                                        

 

Raport zbiorczy: "We and They. NGOs' Influence on Decision-Making Processes in the Visegard Group Countires"

Raport polski: "My i oni - razem? Wpływ organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne w krajach Grupy wyszechradzkiej"


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter