Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej


PROJEKT SYSTEMOWY 1.18  „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej.

FINANSOWANIE
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

OKRES REALIZACJI
marzec 2009 r. – kwiecień 2014 r.

REALIZATORZY PROJEKTU
Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez partnerstwo publiczno-społeczne. Jego liderem (a także beneficjentem projektu) jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL). Partnerzy to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej:
•    Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP),
•    Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (CAL),
•    Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS),
•    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "CENTRUM",
•    Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej "FORUM",
•    Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności,
•    Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
•    Stowarzyszenie Monar,
•    CARITAS Diecezji Kieleckiej,
•    Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA,
•    Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

DZIAŁANIA PARTNERÓW ISP I CAL
Zadaniem Instytutu Spraw Publicznych we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej jest wdrażanie standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej. Szczegółowe działania obejmują:
•    diagnozę potencjału służb społecznych i środowiskowej pracy socjalnej (z naciskiem na ich pozytywne doświadczenia w pracy socjalnej oraz posiadanego potencjału możliwości)
•    stworzenie i działalność Laboratorium Innowacji Społecznej
•    modelowanie rozwiązań do zastosowania w pracy pracownika socjalnego
•    pilotaż wdrażania nowego modelu (w tym działania edukacyjno-informacyjne i wizyty studyjne)
•    wypracowanie rekomendacji prawnych
Zamierzeniem projektu jest doprowadzenie do optymalizacji funkcjonowania służb społecznych,  podniesienia kwalifikacji i zasobów osobistych ich pracowników, co w efekcie przyczyni się do aktywizacji osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ich integracji z resztą społeczeństwa.


W celu realizacji zadania, zostało utworzone Laboratorium Innowacji Społecznej (LIS) – stały zespół ekspertów i badaczy, skupiający osoby łączące wiedzę teoretyczną (udział przedstawicieli środowisk akademickich) i praktyczną (udział przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej). Działalność LIS skupiona jest na opracowaniu standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej (metodologia i narzędzia stanowiące warsztat pracownika socjalnego w roli animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego) oraz standaryzacji środowiskowej pracy socjalnej jako kwalifikowanej usługi społecznej.

Rezultatem powyższych działań będzie:  
•    raport z badań jakościowych i ilościowych pracowników socjalnych,
•    platforma e-learningowa,
•    wyjazd studyjny dla 20 osób do Wielkiej Brytanii i Danii oraz wyjazd studyjny 4 grup pilotażowych do Wielkiej Brytanii w celu poznania tamtejszych metod pracy,
•    książka syntetyzująca dorobek badawczo-analityczny diagnozy,
•    zeszyty LIS zawierające ekspertyzy i analizy,
•    szkolenia pilotażowe z zakresu nowatorskiej metody pracy dla 82 osób,
•    podręcznik specjalizacji pracy socjalnej „Animator– Mediator-Lokalny Polityk Społeczny”,
•    przeszkolenie 3000 osób w ramach upowszechnienia wypracowanych rezultatów,
•    pakiet propozycji do rozwiązań prawnych.

Wsparciem objęte zostaną:
•    jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR, CIS) i ich pracownicy
•    organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką PiIS i ich pracownicy
•    pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w tym obszarze, w tym MPiPS.



Strona internetowa: www.standardypomocy.pl

 
PUBLIKACJE>>>

EKSPERTYZY

Instytucjonalne bariery rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej / organizowania społeczności lokalnej w Polsce - prof. Kazimiera Wódz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2013



SEMINARIA I KONFERENCJE>>>
10-11.06.2013 r. - Kryzys społeczności? Służby społeczne i organizacje pozarządowe w poszukiwaniu potencjału społeczności lokalnych (Warszawa)

25.05.2011 r. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej (Warszawa)




ZAPYTANIA OFERTOWE>>>

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 36/1.18/2013

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 35/1.18/2013

Zapytanie ofertowe nr 36/1.18/2013
na projekt okładki i skład publikacji w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Zapytanie ofertowe nr 35/1.18/2013
na tłumaczenie pisemne na język angielski wraz z korektą tłumaczenia publikacji prezentującej dorobek analityczny przygotowanej przez Instytut Spraw Publicznych

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 34/1.18/2013

Zapytanie Ofertowe nr 34/1.18/2013
na tłumaczenie pisemne na język angielski wraz z korektą tłumaczenia publikacji prezentującej dorobek analityczny przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 33/1.18/2013

Wyjaśnienie nr 2 do zapytania ofertowego nr 33/1.18/2013

Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego nr 33/1.18/2013

Zapytanie ofertowe nr 33/1.18/2013
na druk i oprawę pięciu publikacji

Zapytanie ofertowe nr 32/1.18/2013
na tłumaczenie pisemne na język angielski publikacji prezentującej dorobek analityczny przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 31/1.18/2013

Zapytanie ofertowe nr 31/1.18/2013

na tłumaczenie pisemne książki „Community work” Alana Twelvetreesa na język polski

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 30/1.18/2013

Zapytanie ofertowe nr 30/1.18/2013
na projekt okładki i skład czterech publikacji





ARCHIWALNE ZAPYTANIA OFERTOWE:

  


                                                   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter