Status:

Projekt

Podziel się

TWING: Exploring the contribution of social dialogue and collective bargaining in the promotion of decent and productive telework in the post-Covid scenario


Celem projektu jest zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na stosowanie telepracy (pracy zdalnej) w sześciu krajach (Austrii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Polsce i Portugalii). Analizy koncentrują się na czterech sektorach gospodarki: przemyśle chemicznym, finansach, konsultingu ICT oraz administracji publicznej. Badanie uwzględnia zarówno obszerną analizę danych zastanych obejmującą dotychczasowy dorobek badań nad stosowaniem pracy zdalnej i dostępne dane, jak i badanie terenowe – wywiady indywidualne z przedstawicielami partnerów społecznych – w celu pogłębienia i uzupełnienia istniejącej wiedzy. Głównym celem wywiadów będzie poznanie postaw przedstawicieli partnerów społecznych (związków zawodowych, organizacji  pracodawców) wobec wpływu pandemii na praktyki stosowania telepracy oraz dialog społeczny wokół niej.  Podjęta zostanie próba identyfikacji dobrych praktyk w zakresie regulowania zasad telepracy w ramach dialogu społecznego na poziomie firm (na drodze rokowań zbiorowych lub w ramach innych mechanizmów dialogu).

Ważną częścią działań projektowych będzie analiza porównawcza uzyskanych danych. Zarówno próba sektorów, jak i krajów objętych badaniem charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem istotnych dla eksplorowanej tematyki zagadnień. Przykładowo, potencjał dla stosowania telepracy w przemyśle chemicznym, z uwagi na charakter pracy, jest bardzo niewielki, podczas gdy współczynnik teleworkability w konsultingu ICT osiąga wartość największą w całej gospodarce. Zakres stosowania pracy z domu w Finlandii osiąga najwyższą wartość w Unii Europejskiej, podczas gdy w Hiszpanii i Polsce należy do tych niższych. Podobnie zróżnicowany jest poziom rozwoju gospodarczego i jakość dialogu społecznego: w Finlandii rokowania zbiorowe obejmują większość pracowników i dotyczą wielu szczegółowych aspektów warunków pracy, podczas gdy w Polsce czy Estonii zasięg układów zbiorowych pracy jest niewielki, a ich treść modyfikuje głównie zasady wynagradzania i inne najbardziej podstawowe zagadnienia.
Plan pracy w projekcie obejmuje również działania związane z upowszechnianiem wiedzy wytworzonej w toku badania wśród partnerów społecznych, ekspertów akademickich i decydentów. Celem tych działań ma być również zachęcenie do większego zaangażowania związków zawodowych i organizacji pracodawców w dialog społeczny dotyczący zasad stosowania pracy zdalnej.

Okres realizacji: Listopad 2022 — październik 2024
Źródło finansowania: Dyrekcja Generalna do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska

 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter