Status:

Projekt

Podziel się

System wsparcia osób starszych w Płońsku - diagnoza, poprawa jakości, nowe rozwiązania


Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Fundację Instytut Spraw Publicznych i Gminę Miasto Płońsk.

Celem projektu  była poprawa jakości i  dostępności  usług dla starszych mieszkańców miasta. W szczególności chodziło o powiązanie istniejących form wsparcia dla seniorów w Płońsku w spójny system, uzupełniony o nowe działania odpowiadające na potrzeby mieszkańców.
W ramach projektu przygotowano plan poprawy jakości i dostępności usług dla seniorów oraz wdrożono nową usługę: dom dziennego pobytu dla mieszkańców Płońska, którzy ukończyli 60 lat.

Przedsięwzięcie było realizowane w następujących etapach:
Etap 1 Diagnoza – przegląd potrzeb i usług – analiza dokumentów strategicznych i innych danych zastanych, spotkania z usługodawcami publicznymi i niepublicznymi, w tym przedstawicielami organizacji pozarządowych, oraz z opiekunami  osób starszych; warsztaty z seniorami.
Etap 2 Wypracowanie rozwiązań
Faza 1: Warsztaty tematyczne związane ze zidentyfikowanymi potrzebami: system informacji i o usługach, miejska karta seniora, dom dziennego pobytu dla osób starszych
Faza 2: Uszczegółowienie rozwiązań w ramach prac grupy roboczej składającej się z przedstawicieli urzędu miejskiego i jego jednostek organizacyjnych, Rady Miejskiej i starszych mieszkańców – przygotowanie wstępnej wersji programu działań na rzecz seniorów.
Otwarte spotkanie warsztatowe – konsultacje programu ze starszymi mieszkańcami; finalizacja projektu programu. Dokument mający postać projektu uchwały Radu Miejskiej został przekazany burmistrzowi Płońska.

Rozeznanie potrzeb i sugestie starszych mieszkańców zostały wykorzystane do zaprojektowania usługi dom dziennego pobytu dla seniorów „Aktywni 60+”, która została wdrożona w trakcie trwania projektu i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Przeprowadzone działania, przyjęte metody prac i wyniki pilotażu usługi dom dziennego pobytu zostały przedyskutowane i ocenione na spotkaniu podsumowującym, w którym wzięli udział uczestnicy i adresaci przedsięwzięcia.

Od początku też zakładaliśmy również, że doświadczenia z realizacji tego przedsięwzięcia mogą być użyteczne dla innych samorządów, które chciałyby przygotować się na nadchodzące zmiany demograficzne i odpowiedzieć na nie spójną lokalną polityką senioralną. Dlatego przedstawiliśmy je przedstawicielom mazowieckich gmin na konferencji podsumowującej projekt, zorganizowanej razem z Urzędem Miejskim w Płońsku.

Płońskie doświadczenia opisaliśmy w publikacji „Gdy mieszkańcy się starzeją. Wskazówki tworzenia lokalnej polityki senioralnej”.

Opisane działania były realizowane od lipca do grudnia 2016 roku i współfinansowane ze środków Rządowego Programu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–-2020.

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter