Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Sąsiedzi czy intruzi? Badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce
Badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce


Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska.

Tworzymy podstawy do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy pochodzący z państw trzecich w Polsce, w kontekście dyskryminacji oraz przedstawienie rekomendacji zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem w tym kontekście.

Poprzez realizację projektu zwiększamy zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji migrantów.

Dążymy także do zwiększenia świadomości problemu dyskryminacji jako czynnika utrudniającego skuteczną integrację migrantów w społeczeństwie.


Istotnym elementem projektu są działania monitoringowe i rzecznicze. Projekt jest podzielony na  następujące działania:
• Badania socjologiczne wśród migrantów, urzędników oraz praktyków, zajmujących się problematyką integracji oraz dyskryminacji (badań sprawdzają różne sfery życia cudzoziemców w Polsce – stosunki sąsiedzkie, współpracę z urzędnikami oraz ogólnie występowanie zjawiska dyskryminacji wobec nich.)
• Przeprowadzenie eksperymentu badawczego wśród pracodawców, sprawdzającego ich rzeczywistą chęć zatrudniania różnych kategorii cudzoziemców.
• Przeprowadzenie analiz prawnych i politologicznych dotyczących  zjawiska dyskryminacji poprzez badanie prawa i praktyki jego stosowania w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE.
• Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez inicjowanie i współpracę w trakcie procesu legislacyjnego oraz prowadzenie działań rzeczniczych.
• Opracowanie publikacji przedstawiających bogaty zasób wiedzy na temat zdiagnozowanych problemów oraz rekomendacji skierowanych zarówno do polskich instytucji i obywateli państw trzecich obecnych na polskim rynku pracy.
• Seminaria promujące wyniki projektu.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprzez dobrą diagnozę zjawiska pomoc w wypracowaniu skutecznych narzędzi i programów integracji migrantów w Polsce, w tym poprzez stworzenie rozwiązań strukturalnych i w ten sposób będą zapobiegać dyskryminacji w przyszłości.

 

Partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (koordynator projektu)
  • Instytut Socjologii UW 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. 


Publikacje:

Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość, preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce - Kinga Wysieńska

Nguyen, Serhij, czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dyskryminacji cudzoziemców w rekrutacji - Kinga Wysieńska

Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach - Maryla Koss-Goryszewska

Owoc zatrutego drzewa? Wyniki eksperymentów naturalnych (situation testing) jako dowód w sprawach o dyskryminację - Katarzyna Wencel

Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce - Wiktor Klaus (red)

Polska polityka antydyskryminacyjna wobec mniejszości narodowych, etnicznych i rasowych w świetle prawa Unii Europejskiej


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter