Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce


Projekt służy stworzeniu podstaw do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy pochodzący z państw trzecich w Polsce (w tym dyskryminacji) oraz przedstawieniu rekomendacji zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem. Istotnym elementem projektu są działania monitoringowe i rzecznicze, zmierzające do zwiększenia świadomości problemu dyskryminacji i walki z nim. Projekt jest podzielony na  następujące działania:

Badania realizacji praw pracowniczych, które będą miały na celu sprawdzenie, na ile polscy pracodawcy przestrzegają praw pracowników migracyjnych, przede wszystkim w zakresie warunków pracy, płacy i przestrzegania przepisów BHP.

Badania dyskryminacji migrantów na rynku pracy za pomocą tzw. testów dyskryminacyjnych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną eksperymentalne badania dotyczące gotowości do zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwach i instytucjach prywatnych oraz państwowych. Testy dyskryminacyjne poprzedzone zostaną badaniem eksperymentalnym mającym na celu określenie mechanizmów prowadzących do dyskryminacji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce.

Badanie instytucji ekonomicznych migrantów w Polsce – przemian i ich roli w integracji migrantów. Badaniu poddane zostanie funkcjonowanie ekonomicznych instytucji migranckich.

Ewaluacja funkcjonowania nowej ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania w 2 lata po okresie jej funkcjonowania. Ustawa wdraża przepisy m.in. tzw. dyrektywy rasowej w zakresie walki z dyskryminacją ze względu na narodowość, rasę i pochodzenie etniczne.  

Poradnictwo i rzecznictwo – prowadzenie poradnictwa dla migrantów i świadczenie im  pomocy w sprawach o dyskryminację.

Działania Informacyjne i promocyjne – poprzez rozbudowanie strony internetowej na temat dyskryminacji – przede wszystkim o materiały dla praktyków, a także poprzez prowadzenie szkoleń upowszechniających idee i metody przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce.

Wizyty studyjne - w ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 wizyt studyjnych do ośrodków akademickich, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w krajach, które z powodzeniem używają testów dyskryminacyjnych do badania nierówności.

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej


Ważnym komponentem projektu są testy dyskryminacyjne zrealizowane na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (Projekt Różni, ale równi – badania nad dyskryminacją cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem m.st. Warszawy). Warszawa jest w Polsce miejscem szczególnym. Do naszego miasta przyjeżdża i osiedla się w nim największa liczba cudzoziemców. Są to zarówno osoby, które otrzymały którąś z form ochrony międzynarodowej, jak i migranci ekonomiczni. Wiążą się z tym różnorodne możliwości, jakie daje Warszawa w związku z szerokim dostępem do rynku pracy. Z tego też względu to właśnie Warszawa została wybrana jako miasto, na który położony zostanie nacisk na badanie nierówności na rynku pracy. Na podstawie wyników badań możliwe będzie stworzenie rekomendacji dla pracodawców warszawskich dotyczących równego traktowania cudzoziemców i innych grup dyskryminowanych.
 

Współfinansowanie:


Europejski Fundusz Na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa
Miasto Stołeczne Warszawa


 


Analizy i teksty powstałe w ramach projektu:
K. Wysieńska: Eksperyment dotyczący mechanizmów dyskryminacji i możliwych działąń interwencyjnych z użyciem techniki "Application-Files Design". Opis i metodologia badania

K. Wysieńska: Manual do przeprowadzania eksperymentów - wskazówki dla badaczy

K. Wysieńska: Badanie eksperymentalne dotyczące podwójnych standardów oceny aplikantów cudzoziemskich i polskich. Raport z badań

K. Słubik: Doświadczenia brytyjskie w polityce antydyskryminacyjnej wobec migrantów

P. Pogodzińska: Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy

M. Lis: Sytuacja migrantów na rynku pracy w Belgii

Zapytania ofertowe:


Zapytanie ofertowe - podróże samolotem

Zapytanie ofertowe - koordynator/główny ekspert badania eksperymentalnego

Zapytanie ofertowe - koordynator/główny ekspert testów dyskryminacyjnych

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter