Status:

Projekt

Podziel się
Celem projektu  REJEnerAXion  jest  przeanalizowanie i wzmocnienie roli innowacyjnych rozwiązań w obrębie stosunków przemysłowych, w tym dialogu społecznego, aby można było w sposób społecznie sprawiedliwy i zrównoważony odpowiedzieć na główne wyzwania i możliwości oferowane przez transformację energetyczną  na poziomie krajowym i europejskim. 
Realizatorzy projektu zamierzają: 
i) zbadać przeobrażenia zachodzące w sektorze energetycznym zorientowanym na czystą energię i zrównoważony rozwój oraz ich wpływ na warunki i jakość pracy, struktury zatrudnienia, aspekty sektorowe, terytorialne i regionalne oraz społeczno-środowiskowe; 
ii) zwiększyć wiedzę fachową partnerów społecznych i zainteresowanych stron poprzez analizę i wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie stosunków przemysłowych i dialogu społecznego na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej na poziomie krajowym i europejskim, ustalenie podobieństw i rozbieżności, a także czynników stymulujących i barier w krajach uczestniczących w projekcie 
iii) sformułować praktyczne zalecenia dla Europy dotyczące podjęcia wyzwań związanych z przejściem na czystą energię oraz wzmocnić roli i wkład systemów stosunków przemysłowych i dialogu społecznego na rzecz sprawiedliwego przejścia na zieloną energię na poziomie krajowym i europejskim. 
Czas realizacji projektu:  wrzesień 2022 – sierpień 2024
Działania projektu skoncentrują się na ośmiu krajach: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Słowacji i Węgrzech i Włochach, co pozwoli na porównanie doświadczeń i tendencji w starych i nowych państwach członkowskich UE i pomiędzy różnymi systemami stosunków przemysłowych.
Projekt będzie obejmował analizę źródeł zastanych, wywiady z interesariuszami oraz sektorowe studia przypadków (gaz, węgiel i ropa naftowa). Uczestnicy projektu będą dzielić się rezultatami badań i dobrymi praktykami w czasie międzynarodowych warsztatów i konferencji końcowej. Wyniki badań zostaną rozpowszechnione w książce zawierającej krajowe raporty wyjściowe, jak również raport porównawczy. Ponadto, opublikowany zostanie zestaw narzędzi wspierających zmianę zawodu tj. rozwój alternatywnych możliwości kariery oraz adaptację systemów edukacji i szkoleń zawodowych. Wyniki projektu będą również rozpowszechniane poprzez stronę internetową projektu, materiały wideo i media społecznościowe.
Partnerzy realizujący projekt:
Fondazione Di Vittorio-FDV, Italy (lider)
Instytut Spraw Publicznych, Polska
Association travail emploi Europe société-ASTREES, Francja
Central European Labour Studies Institute (CELSI), Słowacja i Węgry
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatturo –FILCTEM CGIL, Włochy
Fundacion 1° de Mayo, Hiszpania
Université de Liège –LENTIC Research Center in New Ways of Working, Innovation and Change, Belgia

Partnerzy stowarzyszeni:
Confederazione Generale Italiana del Lavoro –CGIL, Włochy
Ecoserveis, Spain 
EPSU - European Federation of Public Service Unions 
ETUI -European Trade Union Institute

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter