Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji


 Projekt „Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji” zbudowany został w oparciu o doświadczenia nabyte w realizacji poprzednich inicjatyw szkoleniowych i treningowych skierowanych do osób, które uzyskały w Polsce jedną z form ochrony międzynarodowej. Posiada on formułę warsztatów skierowanych dla migrantów przymusowych oraz pracowników instytucji zajmujących się uchodźcami. Działania podjęte w poprzednich projektach pokazały, iż istnieje duża potrzeba jego kontynuacji. Ponadto, prowadzone przez Instytut badania ewaluacyjne instytucji, które pracują z migrantami przymusowymi wykazały, że istnieje  popyt wśród pracowników na szkolenia z zakresu pracy z tą grupą, a także radzenia sobie z dużym stresem związanym z pracą oraz wypaleniem zawodowym. Celem projektu jest również zebranie wcześniejszych doświadczeń oraz wiedzy i wypracowanie metodologii prowadzenia warsztatów dla migrantów przymusowych, która będzie mogła być przekazana innym trenerom i nauczycielom.


Projekt składa się z 5 komponentów:

1. Komponent pierwszy polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów ułatwiających integrację w Polsce. Tematyka warsztatów i szkoleń dotyczyć będzie problemów akulturacyjnych, strategii adaptacyjnych, przeżywania stresu związanego ze zmianą środowiska kulturowego i uchodźctwem, radzenia sobie ze zmianą i trudnościami w obrębie tożsamości, trudnościami wychowawczymi związanymi z przeżywaniem przez dzieci  uchodźców zmiany kultury życia, norm i wartości polskich i rozwiązywania konfliktów z którymi stykają się uchodźcy.Szkolenia i warsztaty prowadzone będą przez dyplomowanych trenerów psychologicznego treningu grupowego posiadających wiedzę z zakresu różnic międzykulturowych oraz doświadczenie w realizacji zajęć dla imigrantów. Ten komponent będzie skierowany przede wszystkim do osób objętych jedną z form ochrony międzynarodowym, oraz częściowo dla osób ubiegających się o nadanie statusu). Jak dotąd odbyły się:

 • 25 i 27.10. 2011 - warsztaty dla kobiet w Ośrodku dla Cudzoziemców Warszawa-Targówek
 • 8 i 10.11.2011 - warsztaty dla kobiet w Ośrodku dla Cudzoziemców w Brwinowie
 • 9-10.07.2012 - warsztaty dla kobiet w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku
 • 16-17.07.2012 - warsztaty dla kobiet w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie
Prowadzenie warsztatów: Patrycja Dołowy i Anna Pietruszka Dróżdż, Fundacja MAMA                                     

2. Drugim komponentem są warsztaty z wiedzy prawnej i obywatelskiej, które będą prowadzone przez doświadczonych prawników – trenerów, pracujących z tą grupą beneficjentów. Będą oneobejmowały m.in. podstawowe procedury legalizacyjne z elementami procedury administracyjnej; naturalizacji, czynności prawno-administracyjne regulujące elementarny zakres działań i obowiązków cudzoziemca w Polsce, tj. wyrobienia NIP, PESEL, meldunek i najem, jak i kiedy można pracować legalnie – podstawy prawa pracy (z uwzględnieniem 3 rodzajów umów o pracę - umowa o dzieło, umowa zlecenie i umowa o pracę) oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej, inne ważne przepisy prawa – podstawy prawa rodzinnego (małżeństwo, rozwód, rejestracja urodzeń i zgonów), prawo jazdy. Szkolenia będą prowadzone w ośrodkach dla osób w procedurze, a także w siedzibie ISP. Ten komponent będzie skierowany zarówno do dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy jak i tych objętych jedną z form ochrony międzynarodowej. Jak dotąd odbyły się:

 • 14-15.07.2011 - warsztaty z wiedzy prawnej i obywatelskiej w Ośrodku dla Cudzoziemców "Grupa"
 • 26-27.07.2011 - warsztaty z wiedzy prawnej i obywatelskiej w Ośrodku dla Cudzoziemców "Leonów"
 • 9-10.07.2012 - warsztaty z wiedzy prawnej i obywatelskiej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie
 • 11-12.07.2012 - warsztaty z wiedzy prawnej i obywatelskiej w Ośrodku dla Cudzoziemców Lininie
 • 17-18.07.2012 - warsztaty z wiedzy prawnej i obywatelskiej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grotnikach
 • 23-24.07.2012 - warsztaty z wiedzy prawnej i obywatelskiej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Zalesiu

Relacja z warsztatów prawnych >>>

Prowadzenie warsztatów: Dawid Cegiełka, Stowarzyszenie Integrwencji Prawnej
 
3. Trzecim komponentem projektu są szkolenia prowadzone metodą warsztatową dla osób pracujących z imigrantami. Tematyka warsztatów będzie dotyczyć specyfiki pracy i pomocy uchodźcom, m. in.: wiedzy dotyczącej różnic kulturowych, elementów komunikacji z klientem odmiennym kulturowo, wiedzy dotyczącej etapów przeżywania szoku kulturowego, traumy wynikającej z przeszłych doświadczeń klienta w kraju pochodzenia,  radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontakcie z uchodźcami, wiedzy na temat metod rozwiązywania konfliktów.  Warsztaty pozwolą osobom, organizacjom i instytucjom pracującym na rzecz osób objętych jedną z form ochrony międzynarodowej na efektywniejsze i bardziej adekwatne działania  odpowiadające na potrzeby tej grupy migrantów, tym samym przyczyniające się do lepszej ich integracji. Jak dotąd odbyły się:

 • 24-25.03.2011 - szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych wspierających migrantów przymusowych z tematyki dotyczącej rozwiązywania konfliktów i mediacji międzykulturowych
 • 14-15.04.2011 -  szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych wspierających migrantów przymusowych z tematyki dotyczącej rozwiązywania konfliktów i mediacji międzykulturowych
 • 8-9.05.2012 - szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych wspierających migrantów przymusowych z tematyki dotyczącej rozwiązywania konfliktów i mediacji międzykulturowych
 • 27-28.06.2012 - szkolenia dla prawników pracujących z migrantami przymusowych z tematyki dotyczącej rozwiązywania konfliktów i mediacji międzykulturowych
Relacja z warsztatów >>>

Prowadzenie warsztatów: Agnieszka Olszewska, Agnieszka Zawadzka

4. Komponent czwarty będzie polegał na przeprowadzeniu warsztatów na temat dialogu międzykulturowego dla imigrantów objętych jedną z form ochrony międzynarodowej oraz dla przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego (m.in. osób pracujących z tą grupą beneficjentów, studentów, nauczycieli i innych grup, które się z nimi stykają). Ten etap warsztatów będzie skupiał się na komunikacji międzykulturowej i będzie komplementarny wobec szkoleń dedykowanych osobno dla imigrantów oraz pracujących z nimi osób. Podczas warsztatu przedstawione zostaną informacje dotyczące różnic międzykulturowych i ich źródeł. Celem będzie pokazanie, że same konflikty nie są specyficzne kulturowo, ale już ich rozwiązania - tak. Jak dotąd odbyły się:

 • 16 i 20.12.2012 - warsztaty międzykulturowe dla uczniów z warszawskiego Gimnazjum nr 141.

5. Piąty komponent polega na opracowaniu i przygotowaniu podręcznika dla trenerów zbierającego doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia warsztatów dla migrantów przymusowych.  Podręcznik będzie zawierał metodologię prowadzenia warsztatów dla migrantów przymusowych, przykładowe scenariusze zajęć, materiały szkoleniowe i ogólne porady dotyczące pracy z tą grupą beneficjentów. Podręcznik będzie przedstawiał metody prowadzenia warsztatów zarówno z dziedziny psychoedukacji, jak również warsztatów z podstawowej wiedzy prawnej i obywatelskiej. Publikacja uwzględniać będzie opracowanie i zastosowanie metod pracy uwzględniających różnice w sposobach uczenia się osób z różnych kręgów kulturowych.


Wszelkich informacji na temat projektu udziela Karolina Grot, Koordynator Projektów/Analityk w Programie Polityki Migracyjnej ISP, email: karolina.grot@isp.org.pl, tel. 22 556 42 78.
 


Grantodawca: Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców oraz budżet państwa

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter