Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Proces demarginalizacji polskiej wsi. Rola programów pomocowych, liderów, elit i organizacji pozarządowychPolska wieś wchodzi w nowy okres rozwoju, stymulowany dwoma nakładającymi się na siebie procesami: transformacji rolnictwa i integracji z UE. Debata przedakcesyjna, przebieg i wynik negocjacji oraz obecność problemów wsi i rolnictwa w mediach, sporach i debacie publicznej wywołały zainteresowanie integracją Polski z UE wśród rolniczych i wiejskich elit i tym samym stały się katalizatorem zmian w ich postawach, powodując mobilizację i wzrost aktywności społecznej na wsi. Realizowane w ramach różnych programów pomocowych programy edukacyjne i szkoleniowe, subwencje, pożyczki i inne formy finansowego wsparcia odegrały ważną rolę w aktywizacji wiejskich elit i liderów w działaniach na rzecz rozwoju własnych wspólnot. Korzyści, jakie polska prowincja, a przede wszystkim polska wieś może uzyskać w wyniku integracji z UE zależą w dużej mierze od jej elit i liderów, od wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń zdobytych w dotychczasowych działaniach, a także od stopnia "zabudowania" społecznej przestrzeni wiejskiej instytucjami i organizacjami obywatelskimi. Pomimo wagi zagadnienia, dotychczas jedynie sporadycznie podejmowano się prób monitorowania przebiegu procesu wspierania polskiej wsi.

Projekt Instytutu Spraw Publicznych, finansowany ze środków Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej/Fundacji Fundusz Współpracy oraz Fundacji Wspomagania Wsi, ma na celu przeprowadzenie analizy mechanizmów sprzyjających i ograniczających efektywność programów edukacyjnych, szkoleniowych i finansowych kierowanych na obszary wiejskie w ostatnich latach oraz przygotowanie rekomendacji pozwalających na lepsze wykorzystanie środków kierowanych na wieś. Ważnym celem poznawczym i pragmatycznym jest także poznanie czynników sprzyjających i blokującym pojawianie się w społecznościach wiejskich "społeczeństwa obywatelskiego" i "kapitału społecznego".

Projekt przewidywał przeprowadzenie badań skoncentrowanych na dwóch województwach: podlaskim i lubelskim w gminach wiejskich oraz przekazanie ich wyników w formie rekomendacji organizacjom i instytucjom wiejskim oraz rolniczym, np. samorządom wiejskim, izbom rolniczym a także organizacjom i stowarzyszeniom pozarządowym o lokalnym i krajowym zasięgu. Rezultaty badania, przeprowadzonego w marcu 2005, zostały opublikowane w raporcie „Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe”, który ukazał się na początku lipca. Raport ten dostępny jest w Księgarni ISP.

Projekt, trwający od listopada 2004, został zakończony ogólnopolską konferencją "Unia Europejska na polskiej wsi. Początek demarginalizacji społeczności wiejskich?", która odbyła się 29 września 2005r. w Warszawie. W jej trakcie zostały zaprezentowane wyniki raportu. Zasadniczym celem konferencji było przeprowadzenie merytorycznej dyskusji na temat konsekwencji wejścia polskiej wsi i polskich rolników w obszar oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej UE z dniem 1 maja 2004r.

 
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter