Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Pracowniczy e-wolontariat kompetencji


Idea
Celem projektu byłą identyfikacja istniejących w Polsce barier w rozwoju oraz upowszechnienie idei pracowniczego wolontariatu kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu świadczonego za pośrednictwem Internetu, tzw. e-wolontariatu. Beneficjentami projektu byli obecni i potencjalni wolontariusze- pracownicy działających na polskim rynku firm prywatnych, osoby odpowiedzialne za działania CSR w przedsiębiorstwach, decydenci oraz przedstawiciele środowiska bibliotek publicznych. Do ostatniej grupy z wymienionych podmiotów adresowane były rezultaty podjętych w ramach projektu prac. W ten sposób celem projektu stał się również rozwój wolontariatu w bibliotekach publicznych.

Działania
Projekt rozpoczęto od przeprowadzenia badań jakościowych (zogniskowanych wywiadów grupowych), które pozwoliły zdiagnozować stan pracowniczego wolontariatu kompetencji, zidentyfikować bariery jego rozwoju za pośrednictwem internetu (e-wolontariatu) oraz określić perspektywy jego promocji. Na podstawie wyników opracowany został poradnik, pokazujący najbardziej efektywne działania, które należy podjąć w celu rozwinięcia tego rodzaju wolontariatu w Polsce. Przedstawione w nim rekomendacje zostały następnie poddane pod dyskusję wśród przedstawicieli środowisk stanowiących beneficjentów bezpośrednich projektu oraz upowszechnione w szerszych kręgach społeczeństwa.

Rezultaty
Dzięki podjętym w projekcie pracom powstał elektroniczny poradnik: Inspirator Obywatelski 2.0  czyli pracowniczy wolontariat kompetencji z wykorzystaniem Internetu. Ponadto, na jego podstawie, we współdziałaniu z beneficjentami ostatecznymi wypracowane zostały konkretne przykłady projektów gotowych do wdrożenia. Wyniki projektu zostały upowszechnione poprzez działania promocyjno-informacyjne.

 


     Partnerem Projektu "Pracowniczy e-wolontariat kompetencji
     na
rzecz bibliotek" była Fundacja Orange.
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter