Status:

Projekt

Podziel się

Poznać sąsiada! Wpływ polsko-niemieckich wymian młodzieżowych na ich uczestników (2013)


Czas realizacji:
1 lutego-31 grudnia 2013 r.

Cel projektu:
Projekt „Poznać sąsiada!” jest kontynuacją polsko-niemieckich badań wizerunkowych Instytutu Spraw Publicznych. Dzięki niemu będzie można stwierdzić, jak wizerunek Polski i Niemiec w oczach młodzieży różni się od wyników ogólnospołecznych i jakie czynniki na niego wpływają. Badanie pozwoli  odpowiedzieć na pytanie, czy fakt udziału w wymianie młodzieżowej  przyczynia się do pozytywnej zmiany postrzegania sąsiedniego kraju oraz czy jest to wpływ długofalowy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną wywiady w Polsce i Niemczech z uczestnikami wymian szkolnych i pozaszkolnych, którzy wzięli udział w takich programach w ostatnim czasie i przed laty. Dla porównania odpowiedzi zorganizowane zostaną także dyskusje grupowe z osobami, które nigdy nie brały udziału w takiej wymianie. Udzielone odpowiedzi pozwolą ustalić, jakie doświadczenia wynoszone są przez uczestników z wymian polsko-niemieckich, jak oddziałują one na ich percepcję drugiego kraju oraz jak wpłynęły na ich zainteresowanie polsko-niemiecką tematyką w przyszłości. Podczas badania uwzględnione zostaną czynniki mające wpływ na wzajemne postrzeganie się, takie jak: historia, rodzinne doświadczenia, bieżące wydarzenia w stosunkach polsko-niemieckich, szkoła czy miejsce zamieszkania.

Etapy projektu:
1.   Przeprowadzenie wywiadów z ekspertami w dziedzinie wymian młodzieżowych w Polsce i Niemczech.
2.  Przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z uczestnikami programów wymian szkolnych i pozaszkolnych w Polsce i Niemczech.
3.   Przeprowadzenie wywiadów grupowych z uczestnikami programów wymian szkolnych i pozaszkolnych w Polsce i Niemczech.
4.   Przeanalizowanie zabranego materiału badawczego i opublikowanie raportu.

Dotychczas w mediach ukazało się:
- Niemcy są na luzie, a Polacy zbyt gościnni?
>>>>
>>>>
- Badanie: wymiana młodzieżowa to wyprawa bez kompleksów do sąsiadów, tekst PAP zamieszczony na stronach:
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
- To naprawdę myślą o Niemcach młodzi Polacy. A odwrotnie? >>>>

Publikacja została zaprezentowana 15 kwietnia w Warszawie podczas organizowanegoprzez ISP wraz z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. Po przedstawieniu wyników analiz i rekomendacji przez autorki na temat znaczenia wymian młodzieży i ich przyszłości dyskutowali eksperci, m.in. Prof. Jan Rydel i dr Agnieszka Łada, oraz praktycy – nauczyciele i trenerzy organizujący wymiany. Prezentacja zgromadziła około 60 osób – praktyków pracy z młodzieżą, osoby zainteresowane stosunkami polsko-niemieckimi i media. Obecny był wiceminister edukacji narodowej oraz wice ambasador Niemiec w Polsce.
Druga prezentacja odbyła się 5 czerwca w Berlinie podczas targów młodzieżowych
 
 
Publikacje:
W wyniku projektu powstały dwa rodzaje publikacji, każda w dwóch językach: polskim i niemieckim
Książka:
A.Łada (red.), Poznać sąsiada! Wpływ polsko-niemieckich programów wymiany młodzieży na ich uczestników, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014 / A.Łada (Hg.), Nachbarn kennenlernen! Wirkung deutsch-polnischer Jugendbegegnungen, Institut für oeffentliche Angelegenheiten, Warschau 2014
Publikacja opisuje wnioski z przeprowadzonych dyskusji grupowych i wywiadów indywidualnych z uczestnikami polsko-niemieckich programów wymiany młodzieży. Odpowiada na pytanie, jak w wyniku udziału w wymianie zmienił się obraz sąsiedniego kraju i jego mieszkańców. Ponadto formułuje rekomendacje dla osób zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi i samych organizatorów programów wymiany. >>>>

Raport - streszczenie wyników badań:

S.Kakuie, A.Łada, S.Marzluff, Poznać sąsiada! Wpływ polsko-niemieckich programów wymiany młodzieży na ich uczestników. Streszczenie wyników badań i rekomendacje / Nachbarn kennenlernen! Wirkung deutsch-polnischer Jugendbegegnungen. Zusammenfassung der Studie und Empfehlungen,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014
Tekst prezentuje główne wnioski projektu oraz omawia podobieństwa i różnice w postrzeganiu kraju sąsiedzkiego przez młodzież. Przedstawia także rekomendacje sformułowane w ramach projektu.

 

Projekt został zrealizowany we współpracy z Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung i Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży.

  Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.
Gefördert aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung.
 
 Koordynator projektu:
Anna Jezierska
tel.: 22 556 42 68
e-mail: anna.jezierska@isp.org.pl

 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter