Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznegoOpis projektu:
Pomimo istnienia regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania dialogu społecznego oraz prawnie usankcjonowanych struktur instytucjonalnych, dialog społeczny w Polsce niewystarczającym stopniu spełnia swoje główne cele. Jednym z czynników wpływających na jego nieefektywność jest niewystarczające przygotowanie kompetencyjne jego uczestników. Dlatego reprezentanci wszystkich trzech stron dialogu społecznego zgłosili potrzebę stworzenia spójnego systemu kształcenia, który zapewni możliwość zdobywania i podnoszenia kompetencji niezbędnych dla jego uczestników.


Celem realizowanego przez ISP Zadania 4 „Opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego” było:
1)    zbadanie potrzeb szkoleniowych uczestników dialogu społecznego na poziomie centralnym, regionalnym, branżowym i zakładowym,
2)    stworzenie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego, w tym: opracowanie profili kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego, koncepcji, metodologii oraz programu kształcenia, jak również wzorcowych materiałów szkoleniowych,
3)    przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w oparciu o wypracowany modelowy system kształcenia,
4)    opracowanie koncepcji studium podyplomowego w zakresie dialogu społecznego.


Przewidywane rezultaty projektu zostały osiągnięte.
1.    Została przygotowana publikacja zawierająca opis profili kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego oraz propozycję modelowej koncepcji kształcenia w zakresie dialogu społecznego.
2.    Przygotowano rekomendacje dla instytucji zajmującej się szkoleniem w zakresie dialogu społecznego.


Termin realizacji: październik 2008 – grudzień 2009 r.
Kierownik projektu: dr Rafał Towalski
Koordynator projektu: Anita Sobańska/Tomasz Szóstek
Źródło finansowania: Projekt systemowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego).


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter