Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Pod jednym dachem - przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemcówProjekt powstał w oparciu o wyniki badań prowadzonych od wielu lat przez ISP i SIP dotyczących potrzeb obywateli państw trzecich i problemów, z jakimi stykają się oni w Polsce. Projekt przewiduje m.in. prowadzenie działań poradniczych dla cudzoziemców, rzeczniczych, szkoleń oraz warsztatów dla organizacji pozarządowych i polskich pracodawców zatrudniających migrantów.
W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące działania:
·         Działania poradnicze i rzecznicze na rzecz migrantów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji migrantów oraz poprawy ich bezpieczeństwa w zatrudnieniu obejmujące prowadzenie poradnictwa dla migrantów, świadczenie pomocy w sprawach o dyskryminację i w zakresie ich praw pracowniczych oraz rzecznictwo interesów migrantów na podstawie monitorowanych spraw.

·         Warsztaty dla przedsiębiorców (szczególnie przedsiębiorców z branży finansowej oraz rozrywkowo-gastronomicznej), skierowane na podniesienie świadomości usługodawców odnośnie pracy w środowisku wielokulturowym.

·         Szkolenia dla organizacji pozarządowych wspierających proces integracji cudzoziemców w Polsce m.in. z zakresu metod i narzędzi upowszechniających rezultaty działań antydyskryminacyjnych.

·         Diagnoza dyskryminacji cudzoziemców w dostępie do wybranych usług w Polsce.

Wyniki badań pozwolą na stworzenie podstaw do skutecznej integracji obywateli państw trzecich poprzez zapewnienie im pomocy prawnej w zakresie naruszenia ich praw (w tym jako pracowników), a następnie dzięki zdiagnozowaniu ich problemów, podjęcie działań, zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem.

Badania mają również na celu zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa oraz wybranych grup społecznych (pracodawców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) na temat praw cudzoziemców, w szczególności w zakresie przeciwdziałania ich dyskryminacji w Polsce.


Raport z badania: M. Dudkiewicz, M. Koss-Goryszewska, Klient nasz pan? Wyniki testów dyskryminacyjnych w dostępie do usług rozrywkowych i bankowych, 2015.


Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.
 
Czas trwania projektu: styczeń 2014 – czerwiec 2015.
 


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszun na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter