Status:

Projekt

Podziel się

Ocena stanu wdrażania międzynarodowych/dwustronnych systemów regulacji prawnych dotyczących wymiany handlowej z państwami - odbiorcami pomocy rozwojowej (2012 - 2013)


Czas realizacji projektu: 1 stycznia 2012 r. - 30 czerwca 2013 r.

Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest stworzenie ponadnarodowych porozumień między nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tak aby wykorzystać i rozpowszechnić ich doświadczenia i najlepsze praktyki w zakresie wymiany handlowej z odbiorcami Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance), uwzględniając przy tym działania podmiotów prywatnych i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz pomocy rozwojowej.
 
Tło projektu:
Na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 r. przywódcy 189 państw przyjęli Milenijne Cele Rozwoju (MCR). Cele te są traktowane jako zobowiązanie społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Państwa, zarówno rozwijające się, w okresie transformacji, jak i wysoko rozwinięte, zobowiązane są do spełnienia wyznaczonych celów do 2015 r.
 
Projekt przewiduje analizę stopnia realizacji celu 8 (punkt 8a) MCR. Jego istotą jest zawiązanie globalnego porozumienia między krajami biednymi i bogatymi na rzecz rozwoju. Najważniejszym zobowiązaniem jest dopracowanie dostępnego dla wszystkich, opartego na jasnych przepisach, przewidywalnego i nikogo nie dyskryminującego systemu handlowo-finansowego i zwiększenie skali redukcji zadłużenia krajów rozwijających się. Ponadto, analizie poddana zostanie realizacja zobowiązań zawartych w artykułach 13, 16 i 20 Programu Działania z Akry. Artykuł 13 mówi o rozwoju dialogu politycznego w dziedzinie rozwoju i współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Artykuł 16 definiuje pomoc, jako partnerstwo na rzecz rozwoju. Uwzględniając zapisy MCR i Programu Działania z Akry projekt opiera się na założeniu, że efektywna pomoc rozwojowa jest możliwa gdy rządy aktywnie współpracują z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sektorem prywatnym.
 
Oczekiwane rezultaty naszego projektu:
1. Poprawa dialogu dotyczącego wdrażania MCR 8.
2. Osiągnięcie efektu synergii pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w narodowe projekty pomocy rozwojowej zgodnie z artykułami 13, 16 i 20 Programu Działania przyjętego w Akrze.
3. Zwrócenie uwagi na rolę, jaką mogą odegrać społeczeństwo obywatelskie oraz sektor prywatny na rzecz poprawy efektywności pomocy rozwojowej.

Partnerzy projektu:
Center for Economic Development
Center for Policy Studies at the Central European University
Centre for Public Policy PROVIDUS
Institute for Public Policy
SLOGA Slovenian NGDO platform
Slovak Foreign Policy Association
PRAXIS Center for Policy Studies
PASOS


 
Projekt kłada się z trzech komponentów:
1.    Badania dotyczącego roli społeczeństwa obywatelskiego w  efektywnej pomocy rozowjowej >>>>
2.    Badania dotyczącego wymiany handlowej z państwami – odbiorcami pomocy rozwojowej >>>>
3.    Badania dotyczącego roli sektora prywatnego w efektywnej pomocy rozwojowej >>>>

Informacji na temat projektu udziela:
Łukasz Wenerski
Analityk/Koordynator Projektów
Tel. 22 556 42 87
e-mail:l.wenerski@isp.org.pl
 
Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską:


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter